Care sunt regulile privind organizarea și desfășurarea, în următoarea perioadă, a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din spitale și DSP-uri

Modul în care se vor organiza și desfășura, în următoarea perioadă, concursurile pentru ocuparea posturilor libere din spitale, policlinici sau direcțiile de sănătate publică (DSP) a fost stabilit joi, printr-un ordin al Ministerului Sănătății (MS) publicat în Monitorul Oficial. Printre altele, concursurile de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist vor avea cel mult patru etape: selecția dosarelor, proba scrisă, cea practică și, dacă e cazul, o probă suplimentară de departajare.

Ordinul MS 166/2023, apărut joi în Monitorul Oficial, stabilește, de fapt, metodologiile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din DSP-uri, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi.

În primul rând, prin ordinul de față se stabilește că poate ocupa un post vacant sau temporar vacant în sistemul de sănătate persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante amintite, concursul va consta în:

 • selecția dosarelor pentru înscriere (A) și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D);
 • proba scrisă (proba B)
 • proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Înscrierea la concurs se va face la unitatea care a publicat postul vacant sau temporar vacant, în baza următoarelor acte:

 • formularul de înscriere la concurs;
 • copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i se aplică interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale sau că nu i s-a retras calitatea de membru al organizației profesionale din care face parte;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (emisă cu cel mult șase luni înainte de concurs);
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • curriculum vitae, model comun european.

Avocatnet

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*