Carantină în Țara Oașului! Lista completă a restricțiilor impuse de sâmbătă noaptea

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a emis Ordinul nr.7467/10.09.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Bixad, Călinești-Oaș, Gherța-Mică, Turț, Batarci, Cămărzana și Târșolț.

Măsura intră în vigoare începând cu data de 12.09.2021, ora 00,00 (noaptea de sâmbătă spre duminică) pentru o perioadă de 14 zile până în data de 25.09.2021, ora 23,59.

Vă prezentăm mai jos drepturile și obligațiilor celor 34.000 de locuitori din zona carantinată:

Este strict interzisă intrarea și ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Pentru intervalul orar 05:00-20:00, în interiorul zonei de carantină se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

d) deplasarea pentru asistenţă medicală/ participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament /deplasarea în scopul donării de sânge;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole / deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
h) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localităţi, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
i) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
j) deplasarea în vederea obţinerii de documente pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege. (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, paşapoarte etc).

Pentru intervalul orar 20:00-05:00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul /locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

În/din zona carantinată este permisă intrarea și/sau ieşirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1 alin. (2), dar care desfăşoară activităţi economice sau lucrative în zona carantinată (economice, apărare şi ordine publică, securitate naţională, sanitară, sanitar-veterinară, situaţii de urgenţă, administraţie publică locală, asistenţă şi protecţie socială, juridică şi judiciară, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentaţie publică, comunicaţii şi transporturi);
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoţirea copiilor /membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude /afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă (urgenţe medicale);
g) deplasarea în vederea de obţinerii de acte oficiale ( acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, paşapoarte etc);

h) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localităţi, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii

În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

În zona se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate;

În zona carantinată se instituie următoarele măsuri suplimentare:

Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;

Slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minim 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară.

Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber se desfăşoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună;

Activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi.

În zona carantinată se interzic următoarele activităţi:

Organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise;organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-în;

Desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;

Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise si/sau deschise;
Organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

Organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spatii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take­away”(la pachet) şi/sau catering;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) şi loz;

Toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;

Organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise.

Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18:00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non­stop.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30%din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică;

În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică;

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*