Principalele obligații legale pe care le au soții în 2023 în cazul locuințelor deținute în comun

În contextul recentelor modificări legislative referitoare la veniturile din închiriere, prezentăm astăzi principalele obligații legale pe care le au soții care ajung să dețină în comun locuințe, dar și alte chestiuni de interes general pe subiect.

În situația în care soții dețin în comun una sau mai multe locuințe, pe care intenționează să le închirieze unor persoane fizice sau juridice, atunci aceștia au obligația legală de a încheia un contract de locațiune.

Astfel, prevederile art. 1.777 și art. 1.781 din Codul civil stipulează că „locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie, iar contractul de locaţiune se consideră încheiat îndată ce părţile au convenit asupra bunului şi preţului.” 

Din punct de vedere fiscal, contractele de cedare a folosinței bunurilor sunt cuprinse în denumirea generică a contractelor de locațiune, regăsindu-se, printre altele, închirierea de bunuri mobile sau imobile.

Drept urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, soții care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheiere sau modificarea acestuia, la organul fiscal competent.

În ipoteza în care soții au contracte de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora (1 aprilie 2023).

Din perspectivă fiscală, veniturile obținute din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinței locuinței, a caselor de vacanță, garajelor, terenurilor și altele asemenea, a căror folosință este cedată în baza unor contracte de închiriere sau subînchiriere, uzufruct și altele asemenea, inclusiv cedarea folosinței unor părți din acestea, utilizate în scop de reclamă, afișaj și publicitate.

Procedura de aplicare referitoare la înregistrarea contractelor de închiriere se stabileşte prin ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). În acest sens, soții pot solicita înregistrarea contractelor de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, la organul fiscal, în conformitate cu Ordinul ANAF nr. 114/2019.

Prin urmare, fiecare dintre soți are obligația legală de a depune cererea de înregistrare a contractului de locaţiune, însoţită de o copie a contractului de locaţiune, la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Cererea se completează în două exemplare, dintre care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către fiecare soț.

Formatul electronic al Cererii de înregistrare a contractelor de locațiune (formular C168) poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro, din secțiunea „Servicii online”. Pentru transmiterea pe cale electronică, prin Spațiul Privat Virtual, se accesează de pe site-ul ANAF butonul „Depunere declarație unică și alte formulare SPV – PF”. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia. Organul fiscal central competent este:

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*