Infoletter nr. 9 2023

Componenţa Consiliului în
perioada 2023-2029:
Preşedinte
• jud. Daniel GRĂDINARU
Vicepreşedinte
• proc. Daniel-Constantin
HORODNICEANU
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
• jud. Elena-Raluca
COSTACHE
• jud. Claudiu-Marian
DRĂGUŞIN
• jud. Alin-Vasile ENE
• jud. Narcis ERCULESCU
• jud. Ramona-Graţiela
MILU
• jud. Gheorghe-Liviu
ODAGIU
• jud Mihaela-Laura RADU
• jud. Denisa-Angelica
STĂNIŞOR
• proc. Emilia ION
• proc. Claudiu-Constantin
SANDU
• proc. Mărioara-Cătălina
SÎNTION
• proc. Bogdan-Silviu
STAICU
Membri de drept:
Alina – Ștefania GORGHIU-
ministrul justiţiei
• Alex – Florin FLORENȚA –
procuror general al PICCJ
• jud. Corina-Alina CORBU,
preşedintele ICCJ
Reprezentanţi ai societăţii
civile:
• Fănel MIHALCEA
• Ioan SAS
Statutul membrilorConsiliului:
Consiliului Superior al
Magistraturii funcţionează ca
organ cu activitate permanentă.
Hotărârile se iau în Plen şi în secţii,
potrivit atribuţiilor ce revin
acestora.
Mandatul membrilor aleşi este de
6 ani, fără posibilitatea
reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai
Consiliului îşi suspendă activitatea
de judecător sau procuror
referitoare la prezenţa
judecătorilor în complete de
judecată, respectiv efectuarea
actelor de urmărire penală.
Funcţiile lor de conducere la
instanţe sau parchete se suspendă
de drept.
Ei pot fi revocaţi la propunerea
preşedintelui sau vicepreşedintelui
Consiliului ori a unei treimi din
membri, sau la cererea majorităţii
adunărilor generale de la nivelul
instanţelor sau parchetelor pe
care le reprezintă.
n Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
decembridecembrienoiembrie
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
În perioada de referinţă, Plenul:
➢ a aprobat:
-modificarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii prin constituirea
Compartimentului pentru protecţia datelor cu caracter personal. De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
a aprobat mutarea postului de execuţie vacant şi finanţat nr. 260 de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare – Serviciul resurse umane pentru parchete în cadrul
Compartimentului pentru protecţia datelor cu caracter personal,
-modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii, prin mutarea postului de execuţie
vacant nr. 128 de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Serviciului legislaţie şi
documentare la Serviciul contencios.
➢ a avizat negativ propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
➢ a avizat favorabil propunerea legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea
serviciilor de încredere bazate pe acestea.
Evenimente implicând conducerea CSM
06.09.2023 Participarea domnului judecător Daniel Grădinaru, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la întâlnirea
cu doamna Alina – Ștefania Gorghiu, ministrul justiției, doamna judecător Corina – Alina Corbu, președintele Înaltei Curți de
Casație și Justiție, și președinții curților de apel, organizată la sediul ÎCCJ.
15.09.2023 Participarea domnului judecător Daniel Grădinaru, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, și a
domnului procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii la dialogul
semestrial pe tema “Justiție 2023 – prioritățile sistemului de justiție și Raportul privind statul de drept – context național și
european, organizat de Ministerul Justiției, cu participarea reprezentanților puterii legislative, executive și judecatorească.
19.09.2023 Domnul judecător Daniel Grădinaru, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a avut o întrevedere cu
domnul judecător Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României, București, sediul Curții Constituționale.
21.09.2023 Participarea domnului procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, Vicepreședintele Consiliului Superior al
Magistraturii, la atelierul de lucru destinat discutării rezultatelor Analizei funcționale a sistemului judiciar realizată în cadrul
proiectului „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ), MySMIS 133609/ SIPOCA 756,
organizat de Ministerul Justiției, în data de 21.09.2023, la Hotel Capitol.
25.09.2023 Participarea domnului procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, Vicepreședintele Consiliului Superior al
Magistraturii, la vizita grupului de procurori străini, organizată în cadrul programului de schimb EJTN, în data de 25.09.2023,
la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.
27.09.2023 Participarea domnului procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, Vicepreședintele Consiliului Superior al
Magistraturii, la conferința organizată de Curtea de Conturi a României, de închidere a proiectului CCR – SAI pentru cetățean,
un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, ce a avut
ca obiectiv modernizarea Curții de Conturi a României.
28.09.2023 – 30.09.2023 Participarea domnului judecător Daniel Grădinaru, președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
la vizita de lucru organizată la Chișinău, la invitația Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova.
Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secția:
➢ a hotărât:
-avizarea favorabilă a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,
-sesizarea ministrului justiției pentru alocarea unui post de judecător din fondul de rezervă la Tribunalul Specializat Mureș,
începând cu data de 01.09.2023, în vederea reluării activității de către doamna judecător N.C.N. și menținerea efectelor
Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3247/22.12.2022, până la încadrarea doamnei
judecător pe un post vacant în cadrul Tribunalului Specializat Mureș,
-sesizarea ministrului justiției pentru alocarea unui post de judecător din fondul de rezervă la Judecătoria Curtea de Argeș,
începând cu data de 01.09.2023, în vederea reluării activității de către doamna judecător D.L.E. și menținerea efectelor
Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1661/23.06.2022, până la încadrarea doamnei
judecător pe un post vacant în cadrul Judecătoriei Curtea de Argeș,
-înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea în funcţia de judecător în temeiul art. 216 alin. (2)-
(3) din Legea nr. 303/2022 a unui număr de 13 judecători,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Toader Daniela, judecător la Curtea de Apel București, pe o
perioadă de 3 ani,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Andone-Bontaș Amalia, judecător cu grad profesional de curte de
apel la Tribunalul București, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Stăncioi Daniela-Ioana, judecător la Curtea de Apel București, pe
o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Asănică Andra Monica, judecător la Curtea de Apel București, pe
o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului judecător Kazanci Eduard-Carlo, președinte al Secției penale a
Judecătoriei Ploiești, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Inspecția Judiciară a doamnei Dumitrache Adina-Pretoria, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă
de 3 ani,
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
decembridecembrienoiembrie
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:
– ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II-
a din Legea nr. 303/2004,
-suspendarea din funcție până la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.


i
i

l
-detașarea la Inspecția Judiciară a doamnei Șerbănuț Irina Victoria, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vrancea, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Ministerul Justiției a domnului Narlă Liviu- Alexandru, judecător la Judecătoria Cornetu, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Ministerul Justiției a domnului Nicolae Marius Aurelian, judecător cu grad profesional de tribunal a Judecătoria Videle, delegat la Tribunalul
Teleorman, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la MJ a doamnei Luciani Mihaela, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 București, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Ministerul Afacerilor Interne – Biroul național SIRENE a domnului Filimon Florin, judecător la Curtea de Apel Oradea, pe o perioadă de 3 ani,
-înființarea completului specializat conform propunerii formulate de Tribunalul Militar Cluj,
-desființarea completului specializat conform propunerii formulate de președintele Tribunalului București,
-delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal Constantinescu Valeria-Maria, vicepreședinte al Judecătoriei Sectorului 4 București, în funcția de
președinte al instanței,
-delegarea doamnei judecător Rădulescu Anca Georgiana în funcția de președinte al Secției pentru conflicte de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Argeș,
-delegarea doamnei judecător Vîrdea Dorina Elena în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Alba Iulia,
-delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel Cristea Horia Dorin în funcția de președinte al Secției civile a Judecătoriei Alba Iulia, începând
cu data de 01.10.2023,
-delegarea doamnei judecător Murar Alina în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Petroşani, începând cu data de 01.10.2023,
-înființarea completurilor specializate conform propunerii formulate de Tribunalul Militar Timișoara,
-validarea rezultatelor concursului de promovare în funcția de judecător la ICCJ, organizat în perioada aprilie-septembrie 2023, conform listei cu rezultatele
finale,
-validarea rezultatului obținut de către candidatul având codul C 126 la concursul de promovare în funcții de execuție pe loc a judecătorilor, desfășurat în
perioada 23 septembrie-14 decembrie 2022,
-promovarea pe loc a candidatului având codul C 126 admis la concurs, pentru care s-a dispus validarea rezultatului, începând cu data de 01.01.2023,
-delegarea doamnei judecător Iliescu Maria Daniela de la Judecătoria Tulcea la Judecătoria Roşiori de Vede, pe o perioadă de 6 luni,
-detaşarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel Simion Raluca Elena de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov, pe o perioadă de 6 luni,
-detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului Răileanu Toma Cătălin, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani,
-detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Gavrilă Diana Elena, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani,
-prelungirea detașării la Institutul Naţional al Magistraturii a doamnei Radu Cristina-Raluca, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani,
-înființarea completului specializat conform propunerii formulate de Tribunalul Militar Iași,
– înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a unui număr de 31 de judecători.
NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
– președinte al Secției civile a Tribunalului Mureș – domnului judecător cu grad profesional de curte de apel Ursa Gabriel-Cristian.
DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-președinte al Judecătoriei Sânnicolau Mare – judecător Mureşan Ruxandra-Ştefana,
-președinte al Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție – judecător Marcu Eleni-Cristina,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Brăila – judecător Burcă Iulia Corina,
-președinte al Judecătoriei Răcari – judecător Dîrvaru Sergiu Ionuț,
-președinte al Judecătoriei Drăgăşani – judecător Ocnărescu Ana-Maria,
-vicepreședinte al Tribunalului Buzău – judecător cu grad profesional de curte de apel Vlad Elena Cristina,
-președinte al Secţiei I civile din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – judecător Popoiag Elena-Carmen,
-vicepreședinte al Tribunalului Alba – judecător Lazea Dorel Ioan,
-președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Dolj – judecător cu grad profesional de curte de apel Zorilă Elena,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Ploiești – judecător Benga Elena Mihaela,
-președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea – judecător Mihăiloiu Elena Alexandra,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Târgu-Jiu – judecător Pirtea Călin Cornel.
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-președinte al Secției I civile a Curții de Apel Craiova – judecător Alexandru Liliana,
-președinte al Secției I civilă a Curții de Apel Oradea – judecător Capota Marius Pavel,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Mureş – judecător Ogrean Virgil-Ioan,
– președinte al Secției penale a Tribunalului Bistrița-Năsăud – judecător cu grad profesional de curte de apel
Găurean Adina,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Suceava – judecător Muha Nicolae,
-președinte al Judecătoriei Dorohoi – judecător Coșman Neculai Cristian,
-președinte al Judecătoriei Măcin – judecător Chișbora Andra-Florina,
-președinte al Judecătoriei Buftea – judecător Argintaru Olivia-Adriana,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Sectorului 4 București – judecător cu grad profesional de tribunal Solomon Marian,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Galați – judecător Butnaru Mitică Cristinel,
-vicepreședinte al Tribunalului Galați – judecător Costin Florian,
-președinte al Secției civile, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Tulcea – judecător cu grad profesional de curte de apel Stoian Izabela,
-președinte al Judecătoriei Târgu Bujor – judecător cu grad profesional de curte de apel Mahu Roxana Lucia,
-președinte al Judecătoriei Făurei – judecător Neculaescu-Butuc Sorina-Valentina,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sibiu – judecător cu grad profesional de curte de apel Petrescu Ileana Luminiţa,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna – judecător cu grad profesional de curte de apel Dobriţoiu Bogdan,
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Maramureș – judecător cu grad profesional de curte de apel Pop Mihai Bogdan,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu – judecător Slavu Diana Elena,
-preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Teleorman – judecător cu grad profesional de
curte de apel Răducu Mirela,
-președinte al Judecătoriei Moreni – judecător Lăpădat Maria Mirabela,
-președinte al Judecătoriei Găești – judecător Cușniriuc Mihaela Elena,
-președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea – judecător Diaconu Rebeca.
Activitatea sectiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a aplicat următoarele sancțiuni disciplinare:
-”avertisment” pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.271 lit. g) teza I și art.271 lit.q) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul
judecătorilor și procurorilor. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție,
-”diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni” pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art.271 lit. q) teza I
din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al
Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Activitatea Secţiei pentru procurori
În perioada de referinţă, Secția:
➢ a hotărât:
-desemnarea a două comisii de examinare psihologică la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor, organizat în perioada
1 august – 22 noiembrie 2023 și a aprobat componenţa comisiilor care vor realiza testarea psihologică a candidaţilor, precum şi a comisiei de reexaminare
psihologică,
-apărarea independenţei și imparţialităţii procurorilor din cadrul Ministerului Public în raport cu manifestările publice ale unui parlamentar și ale simpatizanților
acestuia. De asemenea, Secţia pentru procurori a hotărât sesizarea Plenului CSM pentru a se aprecia cu privire la incidența art. 36 alin. 1 lit. a) din Legea nr.
305/2022,
– înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a unui număr de 9 procurori.
➢ a aprobat:
-componența comisiei de examinare și a comisiei de contestații la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor, organizat în
perioada 01 august – 22 noiembrie 2023.
-Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu observațiile formulate în comisie.
➢ a avizat favorabil proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru DNA pentru stuctura de sprijin a procurorilor
europeni delegați în România.
➢ a stabilit comisiile de psihologi în vederea testării psihologice/reexaminării psihologice în procedura de reîncadrare prevăzută de dispozițiile art.216 alin.(2)
și (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-procuror şef Secţie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu – procuror Ianculescu Teodor,
-procuror șef al Serviciului teritorial Constanța din cadrul DIICOT – procuror Hira Camelia – Mădălina,
-procuror șef al Serviciului teritorial Pitești din cadrul DIICOT – procuror Diaconu Antonia,
-procuror șef al Biroului teritorial Călărași din cadrul DIICOT – procuror Albu Constanța – Viorica.
DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele – procuror Lazăr Mihai Gavril, procuror în cadrul PJS 3 București,
-procuror șef al Serviciului de combatere a traficului intern de droguri din cadrul Secției de combatere a traficului de droguri a Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – procuror Andrei Aneta-Violeta,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – procuror Bălțat Cetean Maria,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – procuror Dragotă Andreea,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș – procuror Mociran Adela Dorina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia – procuror Dorcu Lavinia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad –prim procuror Mânzu Aurelian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj – procuror Mane Loredana Lăcrămioara,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița – procuror Bălineanu Adrian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor – procuror Cuzi Nicolae Valerian,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea – procuror Ghica Eduard,
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari – procuror Andrei Cristian Ion,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava – procuror Mandici Viorica,
-prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov – procuror Miroiu Floriana,
-procuror şef al Biroului teritorial Hunedoara din cadrul Serviciului teritorial Alba Iulia al DIICOT – procuror Cibian Gina Monica,
-procuror şef al Serviciului teritorial Alba Iulia din cadrul Direcţiei Naționale Anticorupție – procuror Dumitru Ioan Valer Daniel,
-procuror şef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției de urmărire penală a PICCJ – procuror Șandru Ioan.
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-procuror şef al Biroului teritorial Teleorman din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – procuror Iboiu Mihaela,
-prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş – procuror Marica Ionuţ,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus – procuror Amarie Cătălin Leonard,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui – procuror Miton Kristi Rudolf,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc – procuror Suto Agota Kinga,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud – procuror Ene Dănuț,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat – procuror Ștefăniță Mugurel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni – procuror Petre Vasile Daniel,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați – procuror Manoliu Liliana Mihaela,
-procuror militar șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari din cadrul DNA – procuror
Mircea Adrian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani – procuror Onofrei Nichiforel Constantin Marius,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani – procuror Murariu Viorel,
-prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași – procuror Mihnea Vasile Silviu,
-procuror șef al Secției judiciare civile din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București – procuror Reincke Carmen- Mihaela,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița – procuror Buzoianu Verginica,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara – procuror Derlean Petru Alexandru,
-procuror șef al Serviciului de documente clasificate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – procuror Păpureanu Mihaela – Liliana,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva – procuror Luca-Axente Alexandra,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj – procuror Toloargă Constantin-Florin.
i
i

l
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
decembridecembrienoiembrie
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională -reunită
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ şi-a însuşit:
– punctul de vedere DLDC, cu observația formulată în ședința comisiei referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015
privind Fondul de garantare a asiguraților și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere
bazate pe acestea și a decis înaintarea lucrării la Plen cu propunerea de avizare favorabilă,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a decis transmiterea
unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și a decis transmiterea
unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a decis transmiterea unui
răspuns în acest sens către Ministerul Justiției,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru organizarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi a decis înaintarea lucrării la Plen cu propunerea de avizare negativă,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a
decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– concluziile cu privire la punctele 1, 2 şi 3 din cuprinsul punctului de vedere exprimat de DLDC şi DRUO privind unele aspecte referitoare la calculul vechimii utile
pentru stabilirea dreptului la pensia de serviciu prevăzută la art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
– nota DLDC referitoare la evaluarea preliminară a Propunerii de Directivă de modificare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind
drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/2207JAI a Consiliului și a decis transmiterea unui răspuns în acest
sens către Ministerul Justiției,
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanțelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra exercitării funcției cu rea-
credință sau gravă neglijență și a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Ministerul Finanțelor,
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanțelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilității exercitării unei
acțiuni în regres față de magistrați și a decis transmiterea lucrării către Secția pentru judecători și către Secția pentru procurori pentru a aprecia cu privire la
sesizarea Inspecției Judiciare,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Proiectul de Lege pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (RESIJ) şi
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Justiţiei,
– punctul de vedere DLDC privind unele aspecte referitoare Ia calculul vechimii utile pentru stabilirea dreptului la pensia de serviciu prevăzută la art. 211 alin. (1)
din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a decis punerea în dezbatere publică a proiectului de hotărâre pentru completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii.
➢ a luat act de răspunsurile comunicate de Ministerul Justiţiei şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi a decis emiterea unei adrese
către Secretariatul General al Guvernului privind nota DLDC referitoare la propunerea de modificare a art. 5 alin. (94) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională – judecători
În perioada de referinţă, Comisia şi-a însuşit:
– punctul de vedere al DLDC, cu observațiile și propunerile formulate în cadrul ședinței referitor la proiectul ordin comun al ministrului muncii și al ministrului
justiției pentru aprobarea modelului și a procedurii de completare și operare a registrului special al organizațiilor sindicale și patronale și a decis transmiterea
unei adrese în acest sens către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– punctul de vedere al DLDC referitor la solicitarea Tribunalului Bihor vizând interpretarea dispozițiilor art. 45 alin. (4) și (5) din Legea nr. 304/2022 privind
organizarea judiciară și a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Tribunalul Bihor,
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanțelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilității exercitării unei
acțiuni în regres față de magistrați și a decis trimiterea lucrării Ia Secția pentru judecători.
Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională – procurori
În perioada de referinţă, Comisia a analizat:
– proiectul Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a decis punerea în dezbatere publică a acestuia, în procedura de urgenţă,
cu observaţiile formulate în şedinţă. De asemenea, s-a decis consultarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu privire la unele dispoziţii ale proiectului de
regulament,
– proiectul Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a decis transmiterea acestuia Secţiei pentru procurori, cu observaţiile
formulate în comisie.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – reunită
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a decis punerea în dezbatere publică, cu observațiile formulate, a propunerilor de reglementare referitoare Ta procedura de evaluare psihologică periodică
prevăzută de art. 222 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
➢ şi-a însuşit:
-nota DRUO privind solicitarea Ministerului Afacerilor Externe cu privire la procedura de detașare a Magistraților, în regim de secondment, din partea României,
în cadrul Grefei CEDO și a decis transmiterea unui răspuns către Ministerul Afacerilor Externe în acest sens,
– nota DRUO privind solicitarea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție de a se emite un punct de vedere cu privire la interpretarea unor dispoziții
din art. 284 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecători lorși procurorilor și a decis transmiterea unui răspuns către Parchetul de pe lângă înalta
Curte de Casație și Justiție în acest sens.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Inspecției Judiciare vizând proiectul Ordonanței de Urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul
cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico -financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și
a decis transmiterea unui răspuns către Inspecția Judiciară în acest sens,
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Inspecției judiciare de interpretare a dispozițiilor art. 82 alin. (1) și art. 87 alin.(l) din Legea nr. 305/2022 privind
Consiliul Superior al Magistraturii și a decis transmiterea unui răspuns către Inspecția Judiciară în acest sens.
➢ a luat act de adresa Inspecției Judiciare prin care solicită propuneri vizând domeniile de interes pentru activitatea judiciară necesare programării unor
controale tematice.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – judecători
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a luat act de hotărârile colegiilor de conducere ale curților de apel, adoptate în baza art. 18 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor
judecătorești, comunicate în trimestrul al lI al anului 2023.
➢ a analizat nota DRUO privind propunerea președintelui Judecătoriei Rădăuți de reorganizare a instanței prin înființarea a două secții, civilă și penală și a
apreciat că nu se impune reorganizarea Judecătoriei Rădăuți, urmând a fi comunicat un răspuns în acest sens.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – procurori
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a decis transmiterea unui răspuns Inspecţiei Judiciare, referitoare la propunerile vizând domeniile de interes pentru activitatea Ministerului Public necesare
programării unor controale tematice, precum şi structurile de parchet la care s-ar impune efectuarea controalelor.
➢ a analizat Nota DRUO-SRUP privind Comisia de interviu organizată în cadrul procedurii de selecţie a procurorilor în vederea formulării către Preşedintele
României a propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcţii de conducere vacante din cadrul parchetelor şi a decis transmiterea unui răspuns către
Ministrul Justiţiei.
Activitatea Comisiei nr. 5 – Relații Internaționale și Programe
În perioada de referinţă, Comisia a avizat favorabil participarea domnului judecător Claudiu Marian DRĂGUŞIN, membru CSM, la conferinţa anuală a proiectului
TJENI „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of ECHR”, ce va avea loc în perioada 19-20 octombrie 2023.
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1. Activităţi privind formarea iniţială
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I şi II
➢ Potrivit Programului de formare profesională inițială aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 60 din 6 aprilie 2023, începând cu data de 4 septembrie
2023, auditorii de justiție din anul I au participat la conferințe și seminare organizate la disciplinele prevăzute în primul semestru al anului de formare.
➢ S-a realizat evaluarea auditorilor de justiție din anul I la disciplina Drept constituțional.
b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
➢ În perioada 4 – 8 septembrie 2023, auditorii de justiție din anul II s-au aflat în desfășurarea stagiului de practică încrucișat în cadrul instanțelor (grupele
de procurori) și parchetelor (grupele de judecători), sub îndrumarea coordonatorilor de practică, potrivit Programului de formare inițială aprobat prin hotărârea
sus-menționată.
➢ Începând cu data de 11 septembrie 2023, auditorii din anul II au continuat desfășurarea stagiului de practică în cadrul instanțelor (grupele de
judecători) și parchetelor (grupele de procurori).
c) Alte activități privind formarea inițială
➢ Stagii audienți INJ, Republica Moldova. În cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză
adresate judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova”, în perioada 25 – 27 septembrie 2023, s-au desfășurat stagii ale audienților Institutului Național al
Justiției (INJ) din Republica Moldova în cadrul instanțelor și parchetelor. Astfel, 3 audienți INJ au efectuat stagiul în cadrul Judecătoriei Suceava și 2 audienți INJ,
în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Stagiile organizate au prilejuit discuții cu auditorii de justiție din anul II aflați în desfășurarea stagiului de
practică, cu magistrații din cadrul instanței/parchetului, participarea la ședințe de judecată, studiul de dosare, precum și cunoașterea activității
compartimentelor auxiliare din cadrul instanțelor/parchetelor.
➢ Vizită studenți Facultatea de Drept. În data de 27 septembrie 2023, a fost organizată, la sediul INM, vizita unui grup de 21 de studenți ai Facultății de
Drept din cadrul Universității din București, la care au participat reprezentanți ai Institutului, precum și reprezentantul auditorilor de justiție în Consiliul științific
al INM. Reuniunea a fost organizată în cadrul proiectului „Insights/Învață să fii student!”, un proiect de orientare profesională a studenților și de familiarizare a
acestora cu mediul academic.
➢ Ziua porților deschise – Serviciul de probațiune București. În data de 29 septembrie 2023, 6 auditori de justiție din anul I și II au participat la evenimentul
„Ziua porților deschise”, organizat de Serviciul de probațiune București. În cadrul acestuia, participanții au avut ocazia de a afla informații despre activitatea
Serviciului de probațiune București, despre rolul acestuia în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate, precum și despre importanța
sprijinului societății în reintegrarea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.
2. Formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1-30 septembrie 2023 au fost organizate 7 activități de formare profesională la nivel
centralizat, după cum urmează:
➢ În perioada 14-15 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare. La
seminar au participat 3 judecători, 10 procurori şi 3 magistraţi-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
➢ În perioada 21-22 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Combaterea violenței în familie. La seminar au participat 8
judecători, 8 procurori şi un reprezentant al Inspecţiei Judiciare.
➢ În perioada 21-22 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Combaterea criminalităţii informatice. La seminar au participat 15
procurori şi un judecător.
➢ În perioada 25-26 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, conferința cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au
participat 20 de judecători şi 23 de procurori.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
➢ În perioada 25-26 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Metodologia actului de justiție. La seminar au participat 16
judecători.
➢ În perioada 28-29 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Recuperarea prejudiciului infracţiunii. La seminar au participat 3
judecători, 14 procurori şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
Ministerului Justiţiei.
➢ În perioada 28-29 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Managementul judiciar. La seminar au participat 19 judecători.
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat,
în perioada 1-30 septembrie 2023 au fost organizate 12 activități de formare, după cum urmează:
➢ În perioada 7-8 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Suceava, workshop-ul în domeniul Noul cod civil; Noul cod de procedură civilă. La seminar au
participat 9 judecători.
➢ În perioada 14-15 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Iaşi, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 16 procurori.
➢ În perioada 18-19 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Ploieşti, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 27 de procurori.
➢ În perioada 18-19 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Suceava, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 14 procurori.
➢ În perioada 18-19 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Pitești, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au
participat 12 judecători.
➢ În perioada 21-22 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Braşov, workshop-ul în Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat
25 de procurori.
➢ În perioada 21-22 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Timișoara, workshop-ul în Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat
22 de judecători.
➢ În perioada 21-22 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Craiova, workshop-ul în Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 21
de judecători.
➢ În perioada 25-26 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Galaţi, workshop-ul în Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 14
judecători.
➢ În perioada 25-26 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Târgu Mureş, workshop-ul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat
13 procurori.
➢ În perioada 28-29 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Alba Iulia, workshop-ul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat
16 judecători.
➢ În perioada 28-29 septembrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, workshop-ul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat
4 procurori.
În cadrul Proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție” în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în perioada 14-15 septembrie 2023 a fost organizat, în format online, seminarul în domeniul Jurisprudența
CEDO în materia drepturilor fundamentale – aspecte penale, activitatea 1.8.2. La seminar au participat 9 judecători, 16 procurori, un magistrat-asistent din
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din
cadrul Ministerului Justiţiei.
În cadrul Programului de formare continuă 2023, în luna septembrie au fost organizate următoarele 3 activități de formare profesională continuă:
➢ În perioada 15-16 septembrie 2023 a fost organizată, la Constanţa, Conferința națională de insolvență cu tema Proceduri de restructurare pentru
mediul de afacer, în colaborare cu Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență. iLa eveniment au participat 6 judecători, precum și
practicieni în insolvență.
➢ În perioada19-21 septembrie 2023 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul cu tema Engleză juridică. Aspecte civile, inclus în Catalogul EJTN Plus. La
seminar au participat 16 judecători (din care 6 judecători români şi 10 judecători străini) şi un magistrat-asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
➢ În data de 29 septembrie 2023 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul cu tema Respectarea normelor în materia ajutoarelor de stat de către instanțele
naționale. La seminar au participat 27 de judecători.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor şi parchetelor
➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 1506/11.05.2023
a Secției pentru judecători a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 292 de candidați. În luna septembrie 2023 a avut
loc evaluarea candidaților.
➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 744/23.05.2023 a
Secției pentru procurori a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 174 de candidați. În luna septembrie 2023 a avut loc
evaluarea candidaților.
➢ concurs de admitere la INM – în perioada iulie 2023 – martie 2024, pentru ocuparea a 300 de locuri de auditor de justiție, precum și pentru ocuparea a
35 de posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. La concurs s-au înscris 1626 candidați. La data de 10.09.2023 a
avut loc prima probă a concursului, la care au participat 1569 de candidați.
➢ concurs de admitere în magistratură – în perioada iulie 2023 – martie 2024, pentru ocuparea a 250 de posturi de judecător la judecătorii și 147 de posturi
de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, distinct de acestea fiind aprobată lista posturilor (50 de judecător și 39 de procuror) pentru care se
poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs. La concurs s-au înscris 1517 candidați. La data de 10.09.2023 a avut loc prima probă a
concursului, la care au participat 1440 de candidați.
➢ concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor – în perioada 1 august – 22 noiembrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr.
1057/25.07.2023 a Secției pentru procurori a CSM, pentru ocuparea unui număr de 177 de funcții vacante de procuror general și prim-procuror de la
parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii. La concurs s-au înscris 113 candidați.
➢ concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 1 septembrie – 14 decembrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr.
2088/24.08.2023 a Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 134 de funcții vacante de președinte la curțile de apel, tribunale,
tribunale specializate, judecătorii și instanțe militare. La concurs s-au înscris 52 de candidați.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
4. Personal de instruire – proceduri de recrutare, sesiuni de formare
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Administrarea probatoriului în cauzele
cu minori, în cadrul formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator colaborator la disciplina CEDO, în cadrul formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Criminalistică, în cadrul formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Drept administrativ, în cadrul formării
inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Dreptul UE, în cadrul formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Etică și organizare judiciară, în cadrul
formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a 2 formatori colaboratori la disciplina Informatică, în cadrul formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a 2 formatori colaboratori la disciplina Drept penal și procesual penal, în cadrul
formării inițiale;
➢ În data de 4 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a 2 formatori colaboratori la disciplina Dreptul familiei, în cadrul formării inițiale;
➢ În data de 14 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a 2 formatori cu normă întreagă la disciplina Drept penal și procesual penal, în
cadrul formării inițiale;
➢ În data de 14 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator cu normă întreagă la disciplina Drept civil și procesual civil, în
cadrul formării inițiale;
➢ În data de 14 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a unui formator cu normă întreagă la disciplina Litigii cu profesioniștii, în cadrul
formării inițiale;
➢ În data de 28 septembrie 2023 a fost declanșată procedura de recrutare a 2 formatori colaboratori la disciplina Drept constituțional, în cadrul formării
inițiale.
5. Relații externe
În luna septembrie 2023, Institutul Naţional al Magistraturii a fost reprezentat, în calitate de membru al Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), la
următoarele evenimente:
➢ întâlnirea Sub-grupului de lucru „Drept administrativ”, desfăşurată la Corfu (Grecia), în perioada 7-8 septembrie 2023;
➢ reuniunea Grupului de lucru „Lingvistic”, desfăşurată la Madrid (Spania), în perioada18-19 septembrie 2023;
➢ reuniunea Comitetului de Pilotaj, organizată la Napoli (Italia), în perioada 26-27 septembrie 2023 (participare online);
➢ întâlnirea Sub-grupului de lucru „Drept civil”, desfăşurată la Napoli (Italia), în perioada 28-29 septembrie 2023.
De asemenea, în perioada 18-19 septembrie 2023, un formator al Institutului Național al Magistraturii a participat la seminarul cu tema „Judicial decision
making, artificial intelligence and fundamental rights: the limits of predictive justice in civil and criminal proceedings”, organizat la Napoli, ocazie cu care a fost
prezentată experiența națională în domeniul digitalizării în sistemul judiciar. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului JuLIA (Justice, Fundamental Rights
and Artificial Intelligence), proiect ce are ca promotor Școala Superioară de Magistratură (SSM) din Italia şi în care INM are calitatea de partener asociat fără
contribuţie financiară.
În cadrul programului de relații externe aprobat pentru anul 2023, INM a găzduit, în perioada 11-13 septembrie 2023, seminarul EJTN cu tema „Legal
Language training in cooperation in environmental law”.
În cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și procurorilor din
Republica Moldova”, implementat cu sprijinul RoAid, în perioada 25-27 septembrie 2023, s-au desfășurat două stagii pentru judecători şi procurori în funcţie
din Republica Moldova. Astfel, 3 judecători au efectuat stagiul în cadrul Curţii de Apel Iaşi, iar 4 procurori, în cadrul Parchetului de pe Curtea de Apel Iaşi. Stagiile
organizate au prilejuit discuții cu magistrații români din cadrul instanței/parchetului, participarea la ședințe de judecată, studiul de dosare, precum și
cunoașterea activității compartimentelor auxiliare din cadrul instanțelor/parchetelor.
De asemenea, un formator al Institutului Naţional al Magistraturii a participat la conferința cu tema „Rolul băncilor centrale în economiile contemporane
dincolo de stabilitatea prețurilor”, organizată de Banca Națională a României în data de 14 septembrie 2023, cu o prezentare privind soluționarea alternativă a
litigiilor bancare.
Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
La data de 11 septembrie 2023, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială, a debutat activitatea de formare inițială pentru promoția
2023-2024, durata de școlarizare fiind de 6 luni, respectiv 11 septembrie 2023 – 11 martie 2024.
Planul de învăţământ este conceput în mod distinct, în funcţie de specializarea grefierilor, care impune şi desfăşurarea activităţii de formare iniţială a
acestora în mod diferenţiat, pentru instanţe, respectiv pentru parchete. Astfel, în Planul de învățământ cel mai mare număr de ore este alocat disciplinelor
fundamentale: Procedură civilă şi Procedură penală (instanțe), Informatică aplicată (Windows, Word, Excel, ECRIS) și Urmărire penală (parchete), precum și
disciplinelor Informatică aplicată (Windows, Word, ECRIS-instanțe), respectiv Registratură, grefă și arhivă (parchete). Planul de învățământ cuprinde și alte
discipline esențiale în pregătirea viitorilor grefieri, precum Dactilografie, Managementul activității grefierului, Cooperare judiciară internațională, Dreptul
Uniunii Europene sau Drepturile omului în procesul civil și penal. Activitatea de formare a cursanților vizează și componenta non juridică, în cadrul disciplinelor
Deontologie şi Abilităţi non juridice.
În luna septembrie 2023 s-au desfășurat ședințele de catedră la toate disciplinele din Planul de învățământ, ședințe în cadrul cărora a fost parcursă
tematica aferentă fiecărei discipline, au fost stabilite principalele unități de învățare, obiectivele de referință, conținuturile și numărul de ore alocate fiecărei
unități de învățare, fiind întocmite astfel programele analitice pentru anul școlar 2023-2024. În aceeași perioadă au fost încheiate cu formatorii colaboratori
externi contractele privind remunerarea activităţii de formare inițială (inclusiv stagiu practic) în regim de plată cu ora, pentru anul școlar 2023-2024.
În luna septembrie 2023, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat 8 acțiuni de formare profesională de tip seminar
față în față, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și
parchetelor de pe lângă acestea.
Aceste seminare fac parte din proiectul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, cod MySMIS
152441 și au vizat următoarele tematici: Strategii unitare de lucru privind înregistrarea și arhivarea documentelor; Dezvoltare personală și profesională prin
stimularea inteligenței emoționale; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie penală; Aspecte
jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie civilă; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a
practicilor în materie execuțional-penală; Dezvoltare personală și profesională prin stimularea inteligenței emoționale; Atitudini și comportamente etice în
activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea
grefierilor la început de carieră. În total, la aceste acțiuni de formare au participat 215 grefieri.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Biroul de Informare Publică și Relații Mass Media
Consiliul Superior al Magistraturii
De asemenea, în perioada de referință, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat 11 acțiuni de formare profesională
de tip descentralizat, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor
judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. Aceste seminare fac parte din proiectul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și
judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, cod MySMIS 152441, și au vizat următoarele tematici: Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul
instanțelor judecătorești – Curtea de Apel București; Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești – Înalta Curte
de Casație și Justiție; Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești – Curtea de Apel Alba Iulia; Abordări unitare
privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești – Tribunalul Sibiu; Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul
instanțelor judecătorești – Curtea de Apel Craiova; Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești – Curtea de Apel
Bacău (Tribunalul Neamț); Atitudini și comportamente etice în activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Curtea de Apel
Iași; Atitudini și comportamente etice în activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Curtea de Apel Cluj; Atitudini și
comportamente etice în activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Tribunalul Neamț; Atitudini și comportamente etice în
activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău; Atitudini și comportamente etice
în activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. În total, la aceste acțiuni de formare
au participat 278 de grefieri.
În luna septembrie 2023, pe platforma de formare a Școlii Naționale de Grefieri a fost încărcat un material didactic de tipul unei prezentări video la
disciplina Cooperare judiciară internațională în materie penală, având ca temă Obținerea de probe conform Regulamentului 2020/1783 – privire specială asupra
videoconferinței – material video elaborat în cadrul Activităţii nr. 3, subactivitatea 3.1. a proiectului FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice,
administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-
2020.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna septembrie 2023, implementarea proiectului cu titlul
FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative si judiciare unitare, Cod MySMIS 152441, cod SIPOCA 1156.
În perioada raportată, au fost centralizate datele în vederea întocmirii Raportului trimestrial de progres aferent perioadei 01.07.2023-30.09.2023 și
transmiterii acestuia către Autoritatea de Management prin sistemul Mysmis, modulul Comunicare.
De asemenea, în luna septembrie 2023, un reprezentant al Departamentului relații internaționale a participat la întâlnirea grupului de lucru Judicial
Training Methods ale cărui activități au fost organizate de Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară (EJTN), în perioada 21-22 septembrie 2023, la Napoli, Italia. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de identificarea nevoilor membrilor
EJTN, acestea urmând a fi abordate cu ocazia derulării activităților în domeniul metodelor de formare judiciară, crearea unei baze de date și a unei platforme
pentru schimb de experiență, materiale și concepte în acest domeniu, continuarea și extinderea forumului TTF (Training the Trainers Forum), organizarea
activităților de formare destinate diseminării metodelor de formare a dreptului, judecății și eticii, pe baza experienței fostului grup de lucru – WG Technologies,
SWG T&T, dar și pe baza lucrării Studiu privind cele mai bune practici în formarea judecătorilor și procurorilor.
În luna septembrie 2023 au fost publicate rezultatele procedurii de selecție pentru cel de-al doilea semestru al anului curent, în cadrul proiectului Training
court staff and bailiffs in cross-border civil and criminal law procedures, Acord de finanţare nr. 101089604.
În perioada de referință s-a realizat preselecția în vederea participării la seminarele organizate prin intermediul EJTN, în perioada noiembrie-decembrie
2023. De asemenea, au fost declanșate procedurile de selecție pentru schimburile de grefieri pe termen scurt și pentru schimburile bilaterale ce urmează a fi
organizate de către EJTN în cursul anului 2024.
În aceeași perioadă, reprezentanții Școlii Naționale de Grefieri, prin Departamentul relații internaționale, au participat atât fizic, cât și online la întâlnirile
grupurilor și ale subgrupurilor de lucru din cadrul EJTN.
În luna septembrie 2023, Școala Națională de Grefieri a transmis către Ministerul Justiției-Direcția Programe Europene, raportarea întocmită cu privire la
îndeplinirea țintei 425 din Programul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR) aferentă perioadei iunie 2023-august 2023.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, cu sprijinul Departamentului de formare a formatorilor, în perioada de
referință a fost redeclanșată o procedură de selecție pentru ocuparea a trei posturi de personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri.
* * *
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 9/2023, septembrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
www.csm1909.ro – Informaţii oficiale despre CSM
www.csm1909.ro/infoletter – Infoletter – buletin informativ oficial cu apariţie lunară
i
i

l
p
i
i

l
p

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*