Infoletter nr. 10 2023

Componenţa Consiliului în
perioada 2023-2029:
Preşedinte
• jud. Daniel GRĂDINARU
Vicepreşedinte
• proc. Daniel-Constantin
HORODNICEANU
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
• jud. Elena-Raluca
COSTACHE
• jud. Claudiu-Marian
DRĂGUŞIN
• jud. Alin-Vasile ENE
• jud. Narcis ERCULESCU
• jud. Ramona-Graţiela
MILU
• jud. Gheorghe-Liviu
ODAGIU
• jud Mihaela-Laura RADU
• jud. Denisa-Angelica
STĂNIŞOR
• proc. Emilia ION
• proc. Claudiu-Constantin
SANDU
• proc. Mărioara-Cătălina
SÎNTION
• proc. Bogdan-Silviu
STAICU
Membri de drept:
Alina – Ștefania GORGHIU-
ministrul justiţiei
• Alex – Florin FLORENȚA –
procuror general al PICCJ
• jud. Corina-Alina CORBU,
preşedintele ICCJ
Reprezentanţi ai societăţii
civile:
• Fănel MIHALCEA
• Ioan SAS
Statutul membrilorConsiliului:
Consiliului Superior al
Magistraturii funcţionează ca
organ cu activitate permanentă.
Hotărârile se iau în Plen şi în secţii,
potrivit atribuţiilor ce revin
acestora.
Mandatul membrilor aleşi este de
6 ani, fără posibilitatea
reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai
Consiliului îşi suspendă activitatea
de judecător sau procuror
referitoare la prezenţa
judecătorilor în complete de
judecată, respectiv efectuarea
actelor de urmărire penală.
Funcţiile lor de conducere la
instanţe sau parchete se suspendă
de drept.
Ei pot fi revocaţi la propunerea
preşedintelui sau vicepreşedintelui
Consiliului ori a unei treimi din
membri, sau la cererea majorităţii
adunărilor generale de la nivelul
instanţelor sau parchetelor pe
care le reprezintă.
n Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
decembridecembrienoiembrie
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
În perioada de referinţă, Plenul:
➢ a hotărât:
-numirea în calitate de personal de instruire la Institutul Naţional al Magistraturii, începând cu data de 11.10.2023, a
următoarelor persoane: domnul procuror Adrian Ţîrlea (Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti), în calitate de formator
colaborator, în cadrul formării continue, la disciplina Administrarea probatoriului în procesul penal; domnul Cristian Hossu,
specialist în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, formator colaborator, în cadrul formării continue, la disciplina
Criminalitate informatică; domnul procuror Cătălin Olivian Ionaşcu (Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău), în calitate de
formator colaborator, în cadrul formării continue, la disciplina Infracţiuni silvice; domnul procuror Vasile Drăghici (Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Constanţa), în calitate de formator colaborator, în cadrul formării continue, la disciplina Infracţiuni
de mediu.
-modificarea componenţei comisiei de evaluare a procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Alba Iulia,
-modificarea componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituite la nivelul Tribunalului Sibiu,
-modificarea componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituite la nivelul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea,
-sesizarea ministrului justiţiei cu propunerea de modificare a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015 privind
Fondul de garantare a asiguraţilor,
-respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Dinică Dumitru-Mircea,
-modificarea componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituite la nivelul Tribunalului Mureş
-modificarea componenţei comisiei de evaluare a procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
București, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului procuror şef al Secţiei urmărire penală Beligan
Bogdan.
-sesizarea ministrului justiţiei cu propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor şi a Legii nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
-acordarea avizului conform privind bugetul pe anul 2024 al Ministerului Public,
-organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, la Bucureşti, în perioada 27 octombrie
2023 – 29 februarie 2024, conform calendarului de desfăşurare a examenului (anexa 1), cu luarea în considerare a sentinţei
nr.8/14.02.2023 pronunţate de Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul
nr.3118/1/2021, definitivă şi executorie prin decizia civilă nr. 4235/02.10.2023 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
➢ a aprobat:
-completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122/2023,
-componența comisiei de renegociere chirie spaţii închiriate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru anul 2024,
-structura Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2023,
-propunerile referitoare la structura şi modul de întocmire a Raportului privind starea justiţiei pe anul 2023,
-propunerile formulate în nota Biroului de informare publică şi relaţii cu mass-media referitoare la organizarea unor
manifestări cu ocazia „Zilei Europene a Justiţiei”, din data de 25 octombrie 2023.
➢ a luat act de conţinutul Raportului referitor la consultarea organizațiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi
sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii pentru îmbunătățirea
activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu public aflat în slujba societăţii, pentru trimestrul II 2023.
➢ a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile
judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea.
Evenimente implicând conducerea CSM
16.10.2023 Participarea domnului judecător Daniel GRĂDINARU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la ședința
comună a comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților, respectiv Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru constituționalitate, în cadrul căreia a fost supusă dezbaterii Legea pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– PLx 244/2023, București, sediul Camerei Deputaților.
16.10.2023 Participarea domnului judecător Daniel GRĂDINARU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la
întâlnirea cu membrii delegației franceze desemnați să participe la vizita de studiu organizată de Școala Superioară de
Magistratură din Franța în cadrul cursului internațional de formare cu tema „Magistratul și interdicțiile lui”, la sediul Curții
de Apel București.
17.10.2023 – 18.10.2023 Participarea domnului procuror Daniel-Constantin HORODNICEANU, Vicepreședintele Consiliului
Superior al Magistraturii, la conferinţa naţională organizată în cadrul proiectului „Continuarea consolidării şi a eficientizării
sistemului national de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni” Constanţa.
19.10.2023 Participarea domnului judecător Daniel GRĂDINARU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la
întâlnirea președinților de tribunale cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentații Înaltei Curți de Casație și
Justiție, Ministerului Justiției, Inspecției Judiciare și Școlii Naționale de Grefieri, organizată la sediul Tribunalului București.
19.10.2023 Participarea domnului procuror Daniel-Constantin HORODNICEANU, Vicepreședintele Consiliului Superior al
Magistraturii, la întâlnirea cu delegația Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova, la sediul CSM.
24.10.2023 Participarea domnului judecător Daniel GRĂDINARU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la
festivitatea de inaugurare a noului corp de clădire al sediului Tribunalului Gorj.
30.10.2023 Participarea domnului judecător Daniel GRĂDINARU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la
întâlnirea cu doamna Vera Jourová, vicepreședinte al Comisiei Europene, la invitația doamnei Alina – Ștefania Gorghiu,
ministrul justiției, organizată la sediul Ministerului Justiției.
31.10.2023 Participarea domnului judecător Daniel GRĂDINARU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la
festivitatea de inaugurare a noului sediu al Judecătoriei Slatina.
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
decembridecembrienoiembrie
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:
– ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II-
a din Legea nr. 303/2004,
-suspendarea din funcție până la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.


i
i

l
Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secția:
➢ a hotărât:
-acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei judecător Tăncuța Mușat, delegată în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului
Ialomița, după împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 14.12.2023,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Ancuța Ileana Mihaela, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu
data de 24.10.2023,
-detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Marian Diana Maria, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 3
București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 07.12.2023,
-validarea rezultatelor finale ale concursului de promovare efectivă a judecătorilor, desfășurat în perioada mai-octombrie 2023,
-promovarea efectivă a judecătorilor declarați admiși, începând cu data de 01.11.2023 (cu excepțiile rezultate din cele ce urmează), sub rezerva deținerii funcției
de judecător la data promovării,
-eliberarea/încetarea delegării în funcțiile de conducere a judecătorilor care au promovat concursul și se regăsesc în această situație, începând cu data
promovării efective,
-admiterea solicitării Curții de Apel Pitești privind promovarea efectivă la Tribunalul Argeș a doamnei judecător Bădin Delia-Alexandra, președintele Judecătoriei
Costești, începând cu data de 01.01.2024,
-admiterea solicitării Judecătoriei Mizil privind promovarea efectivă la Tribunalul Prahova a domnului Bogdan George-Gabriel, judecător delegat la Judecătoria
Mizil, începând cu data de 15.11.2023,
-admiterea solicitării Tribunalului Vâlcea privind promovarea efectivă la Curtea de Apel Craiova a doamnei Curuia Cristina Iuliana, judecător la Tribunalul Vâlcea,
-admiterea solicitării Curții de Apel Oradea privind promovarea efectivă la Curtea de Apel Oradea a domnului judecător Roman Cornel, începând cu data de
01.01.2024,
-punerea în executare a Deciziei nr. 4169/28.09.2023 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul dispunerii transferului doamnei judecător Hanu
Magdalena de la Tribunalul Galați la Curtea de Apel Galați, începând cu data de 01.11.2023,
-sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
privire la situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și contencios,
-detașarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel Cornelia Elena Romaniuc de la Tribunalul Brașov la Tribunalul Harghita, începând cu data de
01.11.2023, pe o perioadă de 1 an,
-apărarea independenței puterii judecătoreşti faţă de afirmaţiile publicate în mass-media în mai multe articole privind decizia penală pronunţată de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie în cazul Gheorghe Ursu,
-sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea efectuării de verificări cu privire la posibila imixtiune în activitatea profesională a judecătorilor sau în legătură cu
aceasta, care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea, faţă de aspectele relatate pe site-ul G4Media.ro sub titlul „VIDEO Cu câteva zile înainte de
proces, fostul șef al Inspecției Judiciare Lucian Netejoru s-a întâlnit cu unul dintre magistrații din completul care judecă excluderea judecătoarelor Panioglu și
Guluțanu”,
-detaşarea la Judecătoria Răcari a doamnei Rădulescu Cătălina, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti,
-suspendarea din funcție a unui judecător, începând cu data de 12.10.2023 până la încetarea măsurii privative de libertate, precum și suspendarea parțială a
efectelor Hotărârii nr. 2327/05.10.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la acesta,
– aprobarea componenței comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor organizat în perioada
septembrie-decembrie 2023, conform propunerilor formulate,
-înființarea completului specializat menționat în anexă, conform propunerii formulate de președintele Tribunalului Olt,
-înființarea completurilor specializate menționate în anexă, conform propunerii formulate de președintele Tribunalului Dolj,
-sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
privire la situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și contencios
-aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-1325, în sensul că eroarea judiciară nu a fost comisă ca urmare a exercitării funcţiei cu rea-credinţă sau gravă
neglijenţă
-aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr 23-770/2023 privind verificarea respectării dispozițiilor art.439 Cod procedură penală şi a art. 72 alin. (5) şi (6) şi
art. 73 alin. (2) şi (3) Cod procedură penală, precum și aprobarea următoarelor măsuri: Completarea Capitolului II Secţiunea a IX a din Regulamentul de ordine
interioară al instanțelor judecătorești şi înființarea Registrului de evidenţă a recursului în casaţie; Completarea/modificarea dispozițiilor art. 131 din
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, în sensul creării dosarului de recurs în casație cu indicativul ,,RC”, pentru a nu se confunda cu
calea de atac a recursului, care este cu indicativul ,,R” potrivit art. 131 din Regulament. Analizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii în sensul stabilirii
în sistemul ECRIS a unui modul dedicat recursului în casaţie în scopul posibilităţii de evidenţiere a comunicărilor efectuate conform art. 439 alin. 2 Codul de
procedură penală, fără ştergerea comunicărilor efectuate pentru decizia din apel. În consecinţă, este oportună crearea unui modul dedicat recursului în casaţie,
în aplicaţia ECRIS, în cadrul căruia să se facă menţiunile specifice. Analizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a oportunităţii unei propuneri de
modificare a dispoziţiilor art.439 alin.4 Cod procedură penală în sensul celei formulate de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală, respectiv comunicarea acestei
căi de atac să fie realizată nu mai devreme de împlinirea termenului de 30 zile calculat începând cu data comunicării deciziei instanţei de apel tuturor părţilor
din cauză şi procurorului
-aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 22/3123 privind monitorizarea cazurilor de nerespectare a termenelor legale de redactare a hotărârilor
judecătorești în anul 2022, precum și aprobarea următoarelor măsuri: 1. Continuarea activității de monitorizare și pentru anul 2023. 2. Verificarea situației
hotărârilor neredactate în termenele legale la intervale regulate de timp (trimestrial, semestrial și anual) indiferent de perioada cu care termenul a fost depășit
la momentul raportării,
-înființarea completurilor specializate menționate în anexă, conform propunerii formulate de Tribunalul Buzău,
-înființarea completurilor specializate menționate în anexă, conform propunerilor formulate de Tribunalul Brașov, Tribunalul Dâmbovița și Tribunalul
Maramureș,
-înființarea completurilor specializate menționate în anexă, conform propunerii formulate de Tribunalul Alba,
-sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
privire la situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și contencios.
➢ a exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii:
– a doamnei Piess-Malimarcov Beatrix-Yvonne-Vesna, judecător în cadrul Tribunalului Vâlcea, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui
post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil și procesual civil”,
-a doamnei Ludușan Manuela, judecător în cadrul Curții de Apel București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post,de formator
cu normă întreagă la disciplina ” Drept penal și drept procesual penal”,
i di t l T ib l l i M d l j d ăt d f i l d t ib l VOINEA SEBASTIAN
-a doamnei Mariana Oana Dumitrescu, judecător în cadrul Curții de Apel București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de
formator cu normă întreagă la disciplina ”Litigii cu profesioniștii”,
-a doamnei Popa Livia Marilena, judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București, în ipoteza promovării procedurii
de selecţie pentru ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept penal și procesual penal”,
-a doamnei Adela Coman, judecător în cadrul Curții de Apel București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui pos de formator cu
normă întreagă la disciplina ”Drept civil și procesual civil”,
-a doamnei Irina Raluca Manu, judecător în cadrul Curții de Apel București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de formator
cu normă întreagă la disciplina ”Drept penal și drept procesual penal”.
➢ a aprobat:
-componenţa comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada
septembrie-decembrie 2023,
-Procedura de evaluare psihologică periodică a judecătorilor, conform propunerii formulate în nota DLDC.
➢ a exprimat acordul prevăzut de art. 184 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor în ceea ce o privește pe doamna
ANDRADA ALBESCU, judecător la Judecătoria Sectorului 1 București, detașată la Ministerul Justiției.
NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-vicepreședinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea -doamna judecător Cărășilă Ana-Maria,
-vicepreședinte al Tribunalului Mureș – domnul judecător cu grad profesional de tribunal Voinea Sebastian,
-președinte al Secției penale a Curții de Apel Brașov – domnul judecător Dicu Răzvan Cosmin,
– vicepreședinte al Judecătoriei Focșani – domnul judecător Manole Tudor Doru,
DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
– președinte al Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti – domnul judecător Popescu Alexandru
Răzvan George,
-președinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Suceava – doamna judecător Anton Ştefania Fulga,
-președinte al Judecătoriei Marghita – doamna judecător DEAC Daniela,
-vicepreședinte al Judecătoriei Buzău – domnul judecător Murea Viorel,
-președinte al Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti – doamna judecător Ardeleanu Cristina,
-președinte al Tribunalului pentru minori şi familie Braşov – doamna judecător Cazac Anca,
-președinte al Tribunalului Cluj – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Gaga Ioan,
-vicepreședinte al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Mihăiţă Florin,
-președinte al Secţiei I civile a Tribunalului Iaşi – doamna judecător cu grad profesional de curte de apel Culea Gabriela,
-președinte al Secţiei penale a Judecătoriei Timişoara – domnul judecător DIBLARU Adrian-Flavius,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Braşov – domnul judecător Soare Andrei,
-preşedinte al Judecătoriei Ineu – doamna judecător Hereţiu Cristina Ileana,
-preşedinte al Judecătoriei Zârnești – doamna judecător Grip Alexandra Laura,
-preşedinte al Secției civile a Tribunalului Covasna – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Velican Ioan Adrian,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Focșani – domnul judecător Pantă Bogdan Ciprian,
-preşedinte al Judecătoriei Târnăveni – doamna judecător Sabău Alexandra Delia,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea – doamna Dunca Georgeta Ramona, judecător la Judecătoria Giurgiu,
-preşedinte al Tribunalului Harghita – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Uță Ioan Cristian,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Sibiu – doamna judecător Ursache Sabrina,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Sibiu – domnul judecător Băguț Tudor,
-președinte al Tribunalului Specializat Mureș – domnul judecător Ioan Eugen Maier,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Galați – domnul judecător Hâlcov Mihai,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina – doamna judecător cu grad profesional de curte de apel Nicolae Mariana,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Olt – doamna judecător Slăvulete Anda Ramona,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Constanța – domnul judecător Constantinescu Ovidiu-Florin,
-preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Baia Mare – doamna judecător Lupșe Marinela-Eleonora,
-preşedinte al Secției conflicte de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Dolj – doamna judecător Florea Lavinia,
-preşedinte al Judecătoriei Vânju Mare – doamna judecător Stroescu Otilia Simona,
-preşedinte al Judecătoriei Drobeta -Turnu Severin – domnul judecător Bălu Darius Daniel,
-preşedinte al Judecătoriei Strehaia – domnul judecător Guz Jean Robert,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Slatina – doamna judecător Bușică Maria Andreea,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Craiova – doamna judecător Văetuș Mihaela Camelia,
-preşedinte al Judecătoriei Baia de Aramă – doamna judecător Gogîltan Raluca,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Slatina – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Manoloiu Lucian Cosmin,
preşedinte al Judecătoriei Sebeș – domnul judecător Furdui Andrei Ilie,
-preşedinte al Judecătoriei Alba Iulia – doamna judecător Matiaș Carmen Silvia,
-preşedinte al Secției civile a Tribunalului Călărași – domnul Grecu Ciprian Octavian, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Oltenița,
-preşedinte al Judecătoriei Avrig – doamna judecător Mihăilescu Cristina-Roxana,
-preşedinte al Secției a II-a civilă a Tribunalului Galați – domnul judecător Nae Sebastian,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Oradea – domnul judecător Pop Andrei,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Galați – doamna judecător Stăncescu Ileana,
-vicepreședinte al Judecătoriei Deva – doamna judecător Popa-Haida Loredana-Cristina,
-preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Deva – domnul judecător Berbeniță-Boca Darius-Cătălin,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Iași – doamna judecător Bolboros Andreea,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Sectorului 1 București – domnul judecător Mihai-Teodor Dorcu,
-preşedinte al Judecătoriei Giurgiu – doamna judecător Șerban Otilia,
-vicepreședinte al Judecătoriei Sectorului 2 București – doamna Olivia Adriana Argintaru, judecător la Judecătoria Buftea,
-preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti – doamna judecător cu grad profesional de tribunal Șimon Raluca- Oana,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Pitești – doamna judecător Racoviță Ecaterina,
-preşedinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Pitești – domnul judecător Rusu Adrian,
i
i

l
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
decembridecembrienoiembrie
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
PRELUNGIRI DELEGĂRII ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş – doamna judecător Chertes Daniela-Anca,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu-Mureș – doamna judecător Maria Cristina Lupașcu,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu-Mureș – domnul judecător Rus Mihai-Cătălin,
-preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Târgu-Mureș – domnul judecător Dima Florin,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cornetu – doamna judecător Gabor Cristina,
-preşedinte al Judecătoriei Târgu-Mureș – doamna judecător Şeulean-Schwartz Cristina,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Botoșani – doamna judecător Cristea Ramona,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Botoșani – domnul judecător Vorniciasa Cristian,
-preşedinte al Judecătoriei Năsăud – doamna judecător Golban Livia,
-preşedinte al Judecătoriei Darabani – domnul judecător Gafiţiuc Marius,
-preşedinte al Judecătoriei Botoşani – domnul judecător cu grad profesional de tribunal Murariu Adrian Vasile,
-vicepreşedinte al Tribunalului Iași – doamna judecător Grigore Corina,
-vicepreşedinte al Tribunalului Iași – doamna judecător Buta Mihaela-Carla,
-preşedinte al Judecătoriei Bistriţa – domnul judecător PoP Alin Lenuţ,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Slobozia – domnul judecător Iordache Iulian,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Alba – doamna judecător Pleșa Diana Elisabeth,
-preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Arad – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Mihalaș Călin-Ciprian,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Neamţ – doamna judecător cu grad profesional de curte de apel Apostol Iulia-Emilia, desemnată ca judecător titular
de supraveghere a privării de libertate la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Mehedinți – doamna judecător Popescu Mihaela,
-vicepreşedinte al Tribunalului Constanța – domnul judecător cu grad profesional de tribunal Croitoru Marius Cătălin,
-președinte al Secției civile a Judecătoriei Sectorului 6 București – domnul judecător cu grad profesional de tribunal Ciorsac Silviu Alexandru,
-președinte al Judecătoriei Agnita – domnul judecător Socea Nicolae Alexandru,
-președinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Suceava – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Cosovăț Andrei,
-președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Suceava – doamna judecător cu grad profesional de curte de apel Murariu Aura
Florentina,
-vicepreședinte al Tribunalului Suceava – doamna judecător cu grad profesional de curte de apel Victoria Oana Daniela,
-președinte al Judecătoriei Suceava – doamna judecător Bondar-Moraru Laura,
-președinte al Judecătoriei Vatra Dornei – doamna judecător Tărniceru Amelia,
-președinte al Secției civile a Tribunalului Ialomița – doamna judecător Iancu Mioara,
-președinte al Judecătoriei Gura Humorului – domnul judecător cu grad profesional de tribunal Acatrinei Alexandrua
-președinte al Secției pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel Galați – doamna judecător Surdu Mihaela,
-vicepreședinte al Tribunalului Călărași – doamna judecător Dumitru Nicoleta,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Călărași – domnul judecător cu grad profesional de curte de apel Nedelcu Liviu-Petronel,
-vicepreședinte al Judecătoriei Vaslui – doamna judecător Cristișor Ana-Maria,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Ialomița – doamna judecător Tăncuța Mușat,
-președinte al Judecătoriei Beiuș – doamna judecător Popa Ioana Florentina,
-președinte al Secției civile a Judecătoriei Sectorului 2 București – domnul judecător Nicodin Teodor,
-președinte al Judecătoriei Bolintin Vale – domnul judecător Petrea Alin,
-președinte al Secției I civilă a Tribunalului Bistrița-Năsăud – doamna judecător Costin Maricica,
-președinte al Judecătoriei Zimnicea – domnul Vadim Caranic, judecător la Judecătoria Alexandria.
Activitatea sectiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a aplicat următoarea sancțiune disciplinară:
-„mutarea disciplinară pentru o perioadă efectivă de doi ani la Tribunalul Ialomița” pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art.271 lit. g) teza I din
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cu drept de recurs în termen de 15 zile
de la comunicare la Completul de 5 judecători al înaltei Curți de Casație și Justiție.
Activitatea Secţiei pentru procurori
În perioada de referinţă, Secția:
➢ a hotărât:
-înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 17 procurori,
-înființarea unui grup de lucru la nivelul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea generării unei strategii eficiente de prevenire
și combatere a infracțiunilor de trafic și consum de substanțe psihotrope și psihoactive interzise de legislația din România și Uniunea Europeană,
-desemnarea domnului Cristian Lazăr, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și a domnului Remus Budăi, procuror în cadrul DNA, formator
cu normă întragă INM în comisia de interviu organizată în cadrul procedurii de selecție a procurorilor în vederea formulării către Președintele României a
propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere în cadrul parchetelor.
-sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
privire la situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și contencios,
-validarea rezultatelor concursului de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor, desfășurat în perioada 24 mai – 13 octombrie 2023,
-promovarea efectivă a procurorilor declaraţi admişi, conform Anexei 2 la nota direcției de specialitate, începând cu data de 01.12.2023,
➢ a avizat proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism, cu observații
➢ a acordat avizul conform pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru DNA, pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați
în România
➢ a aprobat proiectul de Hotărâre a Secției pentru procurori privind procedura de evaluare psihologică periodică a procurorilor, cu propunerile din cuprinsul
notei
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
➢ a analizat:
-contestațiile formulate de candidații înscriși la concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor și a hotărât aprobarea/respingerea lor
-solicitările Ministerului Finanțelor cu privire la sesizarea Inspecției Judiciare și a hotărât:
• sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
privire la situațiile menționate în nota Direcției legislație, documentare și contencios nr.17054/2023
• sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
privire la situațiile menționate în nota Direcției legislație, documentare și contencios nr.18066/2023
• respingerea solicitărilor Ministerului Finanțelor formulate prin adresele nr.318889/15.09.2023, nr.318823/15.09.2023, nr.318827/15.09.2023 și
nr.318826/15.09.2023.
NUMIRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-procuror șef al Serviciului de combatere a traficului intern de droguri din cadrul DIICOT – procuror Andrei Aneta – Violeta,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași – procuror Babenco Dragoș,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași – procuror Barna Alina,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj – procuror Toloargă Constantin-Florin,
-procuror șef Secție urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău – procuror Spătaru Mihaela,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj – procuror Mane Loredana Lăcrămioara,
DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea – procuror Andrei Virgil Mărășescu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou – procuror Jula Florin – Teodor,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș – procuror Couți Roxana Andreea
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila – procuror Constantinescu Ion Dan,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București – procuror Irimia Elisabeta Cristina,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – procuror Andrieș Gabriel,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – procuror Mitric Daniel Cătălin,
-procuror militar șef al Secției urmărire penală din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București – căpitan magistrat Georgescu Ioana Mihaela,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad- procuror Polcovnicu Ionela – Lorena,
-procuror șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu al Serviciului pentru coordonarea activității în domeniile prioritare ale Ministerului Public din
cadrul Secției de urmărire penală a PICCJ – procuror Mihăilă Aurelian – Constantin,
-procuror șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției de urmărire penală a PICCJ –
procuror Păncescu Iulian,
-procuror șef al Serviciului judiciar penal din cadrul Secției judiciare a PICCJ– procuror Burduja Dana – Cristina,
-procuror șef al Serviciului de recursuri în interesul legii din cadrul Secției judiciare a PICCJ – procuror Comșa Marius – Bogdan – Ionuț,
-procuror șef al Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul din cadrul DNA – procuror Cojocaru George Daniel,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman – procuror Epure Ana – Maria,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău – procuror Pascaru Gema Celina,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău – procuror Durac Anca,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești – procuror Răpsigan Andreea – Mădălina,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor – procuror Filip Ramona Cristina,
-procuror șef al Serviciului tehnic din cadrul PICCJ – procuror Cristodor Adriana-Denisa,
-procuror șef al Secției de urmărire penală din cadrul PICCJ – procuror Popa Remus-Iulian,
-procuror șef adjunct al Secției de urmărire penală a PICCJ -procuror Popoiu Codruț-Dumitru,
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat – procuror Bodoc Georgel,
-procuror șef al Secției judiciare penale din cadrul PCA București – procuror Anghel Cristian,
-procuror șef al Secției judiciare din cadrul PT Tulcea – procuror Ispas Angela Bianca,
-prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași – procuror Manea Cornelia,
-procuror șef al Biroului de informare și relații publice din cadrul PICCJ – procuror Diaconescu Elena Melinda,
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung – procuror Gheorghe Daniel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg – procuror Sirca Nicoleta Alina,
-procuror general adjunct la PCA Pitești – procuror Crețu Daniel,
-prim procuror adjunct la PT Satu Mare – procuror Mic Ioana,
-prim procuror la PJ Cluj Napoca – procuror Șimon Dragoș Nicolae,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești – procuror Raicovescu Ana Eliza.
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova – procuror Ciobanu Ionică Daniel,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara – procuror Bonda Alexandru Vasile,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești – procuror Gheju Ionela Valeria,
prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita – procuror Ciuperger Marinela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani – procuror Chihaia Valeriu Iulian,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin – procuror Stroescu Bobby Sorin,
-procuror general al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova – procuror Grigorie Eugen Cristian,
-procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați – procuror Gîlcă Ionel,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț – procuror Bîlha Daniela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu – procuror Cîrstescu – Vălimăreanu Alexandra,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean – procuror Domșa – Stînă Diana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare a domnului Moldoveanu Mihai Dan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești – procuror Bălmău Sabinel Ion,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman a domnului Neculai Ionuț Claudiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București – procuror Dumitrescu Victor Augustin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova – procuror Trică Mihai – Răzvan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița – procuror Vereș Traian Darius,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita – procuror Gîlcescu Dan Dumitru,
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
-prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București – procuror Pulbere Valentin,
-prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița – procuror Zărnescu Victor-Andrei,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța – procuror Jalbă Veronica,
-procuror militar șef Secție judiciară la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel – locotenent colonel Zăpodeanu Laurențiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare – procuror Dănilă Andrei Cristian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara – procuror Răclaru Irina.
Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională -reunită
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a analizat proiectul Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție și a decis punerea în consultare publică a acestuia, cu
observațiile DLDC și cele formulate în ședința comisiei.
➢ a luat act de Memoriul Uniunii Naționale a Barourilor din România, memoriul formulat de Barourile Galați și Brăila prin care aduc la cunoștință
disfuncționalitățile sistemului judiciar cu care se confruntă corpul profesional al avocaților în exercitarea profesiei și de scrisoarea de susținere a Council Of Bars
and Law Societies of Europe.
➢ şi-a însuşit:
– punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul Legii privind măsurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore și pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul energiei și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Energiei;
– punctul de vedere al DLDC referitor la necesitatea adoptării unui act normativ, la nivelul legislaţiei secundare, pentru numirea, respectiv transferul în funcţia
de judecător militar sau procuror militar şi a decis transmitere lucrării la Plen, cu propunerea de abrogare a Regulamentului comun privind numirea ca judecător
sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în
grad a judecătorilor şi procurorilor militari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176/2014. De asemenea, Comisia a decis
transmiterea unui adrese în sensul punctului de vedere DLDC către Ministerul Apărării Naţionale;
– punctul de vedere al DLDC privind necesitatea unor modificări legislative referitoare la situația unor judecători sau procurori în cazul cărora se constată încetarea
suspendării din funcție ca urmare a unei soluții de clasare sau a unei hotărâri de încetare a procesului penal și a decis înaintarea lucrării la Plen cu propunere de
sesizare a ministrului justiției.
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanțelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra exercitării funcției cu rea-
credință sau gravă neglijență și a decis transmiterea lucrării către Secția pentru judecători și către Secția pentru procurori pentru a aprecia cu privire la sesizarea
Inspecției Judiciare.
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanțelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilității exercitării unei
acțiuni în regres față de magistrați și a decis transmiterea lucrării către Secția pentru judecători și către Secția pentru procurori pentru a aprecia cu privire la
sesizarea Inspecției Judiciare.
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane vizând Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane
2024-2028 şi Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea acestuia şi a decis transmiterea unui răspuns Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de
Persoane.
– punctul de vedere formulat de DRUO referitor la eliberarea adeverinţelor necesare pentru stabilirea pensiei de serviciu şi a decis informarea Inspecţiei
Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale de Grefieri.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenţia şi combaterea traficului
ilicit de droguri şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul prevenirii şi combaterii
traficului şi consumului ilicit de droguri şi alte substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive. şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul
României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru creşterea siguranţei rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b507/l 2.09.2023)şi a decis transmiterea unui răspuns
în acest sens către Senatul României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale şi a decis
transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
– punctul de vedere al DLDC referitor la compatibilitatea funcţiei de judecător cu cea de membru în cadrul comitetului de părinţi al clasei sau preşedinte al
acestui comitet şi a decis că funcţia de judecător sau de procuror nu este compatibilă cu calitatea de membru în cadrul comitetului de părinţi al clasei sau
preşedinte al acestui comitet.
– punctul de vedere al DLDC şi a decis că activitatea de elaborare a unui curs în domeniul investigării violenţei sexuale împotriva copiilor, desfăşurată de un
judecător sau procuror, nu ridică probleme de incompatibilitate dacă se realizează prin încheierea unui contract de cesiune a drepturilor de autor. Cu privire la
posibilitatea judecătorilor sau procurorilor de a prezenta un curs în domeniul menţionat, faţă de tema programului de formare care este circumscrisă
domeniului justiţiei şi se adresează magistraţilor şi ofiţerilor de poliţie judiciară, se apreciază că o astfel de activitate este permisă. Raporturile stabilite în acest
sens între judecători sau procurori şi entitatea care va organiza sesiunile de formare nu trebuie să se realizeze prin încheierea unui contract de muncă sau a
unui alt raport juridic care să conducă la calificarea activităţii desfăşurate ca fiind o funcţie publică sau privată în sensul art. 227 alin. (1) din Legea nr. 303/2022.
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Institutului Naţional al Magistraturii vizând necesitatea modificării H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei
şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmişi a decis sesizarea Ministerului Afacerilor Interne cu propunerea de modificare a H.G. nr.
1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea ordonanței de urgență nr. 195 din decembrie 2002 privind circulația pe
drumurile publice (b527/20.09.2023)și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu observațiile formulate
în ședință, și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă privind modificarea art. I pct. 17 din Legea nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002și a decis transmiterea
unui răspuns în acest sens către Senatul României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la .asociații și
fundații și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art. 192 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și a decis transmiterea
unui răspuns în acest sens către Senatul României.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
– punctul de vedere al DLDC şi a apreciat că funcţia de judecător sau procuror este compatibilă cu cea de membru în cadrul unei asociaţii sportive. Participarea
unui magistrat la un program competiţional, în calitate de membru al unei asociaţii sportive nu se poate realiza însă în temeiul unei autorizaţii sau licenţe, prin
încheierea unui contract individual de muncă sau a unui contract de activitate sportivă, întrucât aceste situaţii ar echivala cu exercitarea unei funcţii în sensul
art. 227 din Legea nr. 303/2022.
Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională – judecători
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la memoriul Băncii Transilvania vizând practica instanţelor în ceea ce priveşte dreptul de reprezentare ori
calitatea profesională a consilierilor juridici şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Banca Transilvania.
➢ a decis înaintarea lucrării referitoare la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilităţii exercitării
unei acţiuni în regres faţă de magistraţi către Secţia pentru judecători pentru a aprecia cu privire la sesizarea Inspecţiei Judiciare.
Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională – procurori
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ şi-a însuşit nota DLDC referitoare la proiectul Avizului nr. 18 al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni şi a decis formularea unui răspuns în sensul
acesteia.
➢ a analizat:
-proiectul de Hotărâre a Secţiei pentru procurori pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a procurorilor şi a decis transmiterea acestuia
Secţiei pentru procurori, cu propunerile propuse în sensul notei.
– nota DLDC referitoare la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra exercitării funcţiei cu rea-credinţă sau gravă
neglijenţă şi a decis transmiterea acesteia către Secţia pentru procurori.
– punctul de vedere DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilităţii exercitării unei acţiuni
în regres faţă de magistraţi şi a decis transmiterea unui răspuns în sensul observaţiilor formulate în comisie.
– punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra exercitării funcţiei cu rea-
credinţă sau gravă neglijenţă şi a decis transmiterea acestuia către Secţia pentru procurori.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – reunită
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a decis aprobarea declanşării alegerilor pentru funcţiile de preşedinte şi de vicepreşedinte din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii precum şi
aprobarea anunţului şi a calendarului de desfăşurare a a alegerilor pentru cele două funcţii de conducere, după cum urmează:
✓ 06.10.2023 – declanşarea alegerilor pentru funcţiile de conducere de preşedinte şi vicepreşedinte din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
✓ 06.10.2023 – publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţului referitor la declanşarea alegerilor şi a calendarului;
✓ 29.11.2023 depunerea candidaturilor, însoţite de un proiect privind obiectivele urmărite,în Secţia pentru judecători, respectiv Secţia pentru procurori;
✓ începând cu data de 05.12.2023:
• analizarea şi dezbaterea candidaturilor depuse şi desemnarea candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi de vicepreşedinte de către Secţiile
corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii;
• alegerea președintelui și vicepreședintelui de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
– consultarea responsabililor cu protecţia datelor de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Inspecţiei
Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea, cât şi a judecătorilor şi
procurorilor, în calitate de persoane vizate de operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în legătură cu aspectele prezentate în cuprinsul
livrabilului Analiza sistemului de conformitate şr evaluare a riscurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi definirea instrumentelor de securizare.
– transmiterea lucrării la Plenul Consiliului Superior al Magistratuirii cu propunere de avizare a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea localităţilor
care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea.
➢ şi-a însuşit punctul de vedere DLDC cu privire la solicitarea Avocatului Poporului referitoare la condiţiile de sesizare a Inspecţiei Judiciare şi a decis
transmiterea unui răspuns în acest sens Avocatului Poporului.
➢ a luat act de:
– adoptarea unui nou Statut al personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii.
– aspectele prezentate în notele de informare privind activitatea Comitetului de monitorizare a Protocolului de colaborare privind educaţia juridică.
-adresa Ministerului Justiţiei şi a decis transmiterea unui răspuns în sensul aprobării soluţiei elaborate pentru sediul CSM, parte din tema de proiectare şi Studiul
de fezabilitate aferente proiectului „Cartierul pentru justiţie”.
➢ a avizat Livrabilul „Analiza sistemului de conformitate şi evaluare a riscurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi definirea instrumentelor de
securizare”.
➢ a analizat nota DRUO referitor la punerea în executare a sentinţei nr. 8/14.02.2023, pronunţate de Curtea Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal în dosarul nr. 3118/1/2021, definitivă şi executorie prin Decizia civilă nr. 4235/2.10.2023, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi
referitoare la situaţia unor judecători şi procurori stagiari şi a personalului asimilat judecătorilor şi procurorilor şi a decis transmiterea lucrării la Plenul Consiliului
Superior al Magistratuirii cu propunere de aprobare.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – judecători
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ şi-a însuşit:
-nota DRUO privind propuneri vizând măsurile necesare îndeplinirii obiectivului referitor Ia echilibrarea schemelor de judecător din Strategia de Dezvoltare a
Sistemului Judicia şi a decis transmiterea acesteia la grupul de lucru interinstituţional pentru elaborarea unei stategii de resurse umane la nivelul sistemului
judiciar, în vederea fundamentării analizei preliminare a activităţii înregistrate la nivelul instanţelor şi parchetelor.
– nota DRUO privind suplimentarea cu 600 de posturi de personal auxiliar de specialitate în anul 2023 şi a decis transmiterea acesteia la grupul de lucru
interinstituţional vizând îndeplinirea obiectivului specific 3.6. Suplimentarea posturilor de personal auxiliar: grefieri şi specialişti IT la instanţe şi parchete, cu
menţiunea expresă ca la stabilirea necesarului de suplimentat să fie avută în vedere asigurarea raportului de 2 grefieri de şedinţă/judecător.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
➢ a analizat nota BIPRMM privind necesitatea constituirii unui grup de lucru la nivelul Consiliului Superior ai Magistraturii şi a decis constituirea unui grup de
lucru la nivelul Consiliului în vederea stabilirii mecanismului de evaluare a satisfacţiei părţilor interesate ce urmează a fi implementate la nivelul instanţelor. În
cadrul grupului de lucru, vor participa doamna Alina Fragkakis, şef serviciu afaceri europene şi relaţii internaţionale, reprezentant GTL- COMS; un psiholog din
cadrul Consiliului; un reprezentant al DRUO, DLDC, Bl, BIPRMM, iar în calitate de coordonator fiind desemnată doamna judecător Daniela Ioana Stancioi, şef al
Biroului de informare publică şi relaţii cu mass media.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – procurori
În perioada de referinţă, Comisia a analizat nota DRUO-SRUPprivind informarea transmisă de Serviciul European de Acţiune Externă în legătură cu publicarea
apelului la candidaturi pentru misiunea de poliţie şi susţinere a statului de drept a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene ocupate şi a luat act de
această solicitare.
Comisiei nr. 3 – judecători „Digitalizare”
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a hotărât consultarea instanțelor, Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice, cu privire la posibilitatea de a implementa soluția propusă vizând
achitarea, de către persoana interesată, în contul bancar al instanței care are calitatea de ordonator de credit, a cheltuielilor de imprimare/fotocopiere a cererilor
și/sau înscrisurilor transmise prin mijloace electronice, respectiv a cheltuielilor aferente serviciilor poștale pentru comunicarea certificatelor de grefă sau copiilor
legalizate.
➢ şi-a însuşit nota Serviciului informatică și statistică judiciară privind informarea efectuată de Centrul național de administrare a registrelor naționale
notariale(INFONOT) vizând operaționalizarea Registrului Național de Evidență a Măsurilor de Sprijin și Ocrotire (RNEMSO) și a hotărât informarea judecătoriilor
și tribunalelor cu privire la operaționalizarea Registrului Național de Evidență aMăsurilor de Sprijin și Ocrotire, în vederea analizării oportunității înregistrării în
această platformă pentru efectuarea comunicărilor către registru, precum și pentru interogarea acestuia.
Activitatea Comisiei nr. 5 – Relații Internaționale și Programe
În perioada de referinţă, Comisia a avizat:
➢ a decis ca la grupurile de dialog organizate de Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), în perioada 2023-2024, să participe domnul judecător Claudiu
Marian DRĂGUŞIN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii
➢ a avizat favorabil participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Institutului Naţional al Magistraturii la misiunea de schimb de bune
practici, pentru îmbunătăţirea formării la nivelul sistemului judiciar, în cadrul proiectului „Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului
judiciar”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 – activitatea 1.12, conform aspectelor menţionate în nota DAERIP.
➢ a luat act, fără observaţii, de raportul nr.13/10850.2023 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la vizita de studiu
organizată în cadrul Consiliului Europei (CoE), organizată de Serviciul pentru executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
i
i

l
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
➢ a analizat nota BIPRMM privind necesitatea constituirii unui grup de lucru la nivelul Consiliului Superior ai Magistraturii şi a decis constituirea unui grup de
lucru la nivelul Consiliului în vederea stabilirii mecanismului de evaluare a satisfacţiei părţilor interesate ce urmează a fi implementate la nivelul instanţelor. În
cadrul grupului de lucru, vor participa doamna Alina Fragkakis, şef serviciu afaceri europene şi relaţii internaţionale, reprezentant GTL- COMS; un psiholog din
cadrul Consiliului; un reprezentant al DRUO, DLDC, Bl, BIPRMM, iar în calitate de coordonator fiind desemnată doamna judecător Daniela Ioana Stancioi, şef al
Biroului de informare publică şi relaţii cu mass media.
Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – procurori
În perioada de referinţă, Comisia a analizat nota DRUO-SRUPprivind informarea transmisă de Serviciul European de Acţiune Externă în legătură cu publicarea
apelului la candidaturi pentru misiunea de poliţie şi susţinere a statului de drept a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene ocupate şi a luat act de
această solicitare.
Comisiei nr. 3 – judecători „Digitalizare”
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a hotărât consultarea instanțelor, Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice, cu privire la posibilitatea de a implementa soluția propusă vizând
achitarea, de către persoana interesată, în contul bancar al instanței care are calitatea de ordonator de credit, a cheltuielilor de imprimare/fotocopiere a cererilor
și/sau înscrisurilor transmise prin mijloace electronice, respectiv a cheltuielilor aferente serviciilor poștale pentru comunicarea certificatelor de grefă sau copiilor
legalizate.
➢ şi-a însuşit nota Serviciului informatică și statistică judiciară privind informarea efectuată de Centrul național de administrare a registrelor naționale
notariale(INFONOT) vizând operaționalizarea Registrului Național de Evidență a Măsurilor de Sprijin și Ocrotire (RNEMSO) și a hotărât informarea judecătoriilor
și tribunalelor cu privire la operaționalizarea Registrului Național de Evidență aMăsurilor de Sprijin și Ocrotire, în vederea analizării oportunității înregistrării în
această platformă pentru efectuarea comunicărilor către registru, precum și pentru interogarea acestuia.
Activitatea Comisiei nr. 5 – Relații Internaționale și Programe
În perioada de referinţă, Comisia a avizat:
➢ a decis ca la grupurile de dialog organizate de Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), în perioada 2023-2024, să participe domnul judecător Claudiu
Marian DRĂGUŞIN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii
➢ a avizat favorabil participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Institutului Naţional al Magistraturii la misiunea de schimb de bune
practici, pentru îmbunătăţirea formării la nivelul sistemului judiciar, în cadrul proiectului „Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului
judiciar”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 – activitatea 1.12, conform aspectelor menţionate în nota DAERIP.
➢ a luat act, fără observaţii, de raportul nr.13/10850.2023 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la vizita de studiu
organizată în cadrul Consiliului Europei (CoE), organizată de Serviciul pentru executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1. Activităţi privind formarea iniţială
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I şi II
➢ În perioada 1 – 22 octombrie 2023 auditorii de justiție au participat la conferințele și seminarele aferente primului semestru al anului de formare, în
conformitate cu programul de formare profesională inițială aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 60 din 6 aprilie 2023.
➢ În intervalul 23 octombrie – 3 noiembrie 2023 s-a desfășurat sesiunea de evaluare, în cadrul căreia auditorii au susținut examene la disciplinele studiate
pe parcursul primului semestru, Litigii cu profesioniști și Drept administrativ, precum și lucrări comune la disciplinele Drept civil și Drept procesual civil, cu
aspecte de Dreptul Uniunii Europene și Drept penal și Drept procesual penal, cu aspecte de CEDO.
b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
➢ În perioada de referință, auditorii de justiție din anul II s-au aflat în desfășurarea stagiului de practică în cadrul instanțelor (grupele de judecători) și
parchetelor (grupele de procurori), sub îndrumarea coordonatorilor de practică, potrivit Programului de formare inițială aprobat prin hotărârea sus-menționată.
c) Alte activități privind formarea inițială
➢ Ziua porților deschise – Serviciul de probațiune Ilfov. În data de 16 octombrie 2023, 5 auditori de justiție din anul I și II au participat la evenimentul
„Ziua porților deschise”, organizat de Serviciul de probațiune Ilfov. În cadrul acestuia, participanții au avut ocazia de a afla informații despre activitatea Serviciului
de probațiune Ilfov, despre rolul acestuia în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate, precum și despre importanța sprijinului
societății în reintegrarea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.
➢ Stagii audienți INJ, Republica Moldova. În cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză
adresate judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova”, în perioada 23 – 25 septembrie 2023, s-au desfășurat stagii ale audienților Institutului Național al
Justiției (INJ) din Republica Moldova în cadrul instanțelor și parchetelor. Astfel, 1 audient și 2 absolvenți INJ au efectuat stagiul în cadrul Judecătoriei Sectorul 2
București, 3 absolvenți INJ, în cadrul Judecătoriei Sectorul 6 București și 3 audienți INJ în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 București. Stagiile
organizate au prilejuit discuții cu auditorii de justiție din anul II aflați în desfășurarea stagiului de practică, cu magistrații din cadrul instanței/parchetului,
participarea la ședințe de judecată/activități de urmărire penală, studiul de dosare, precum și cunoașterea activității compartimentelor auxiliare din cadrul
instanțelor/parchetelor.
➢ Uși deschise – Consiliul Superior al Magistraturii. În data de 25 octombrie 2023, 15 auditori de justiție din anul I și II au participat la evenimentul „Uși
deschise” organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. Această inițiativă a făcut parte din seria evenimentelor dedicate „Zilei Europene a Justiției Civile”,
organizate sub egida Consiliului Europei începând din anul 2003 și a constituit un bun prilej pentru înțelegerea, de către auditorii de justiție, a modului în care
Consiliul Superior al Magistraturii își îndeplinește misiunea de garant al independenței justiției.
2. Formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1–31 octombrie 2023 au fost organizate 9 activități de formare profesională la nivel
centralizat, după cum urmează:
➢ În perioada 2-3 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat
20 de judecători.
➢ În perioada 5-6 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Etică și deontologie profesională. La seminar au participat 14 judecători,
4 procurori, 3 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (2 din cadrul Ministerului Justiţiei şi un
reprezentant din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii), precum şi un magistrat-asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
i
i

l
➢ În perioada 12-13 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, seminarul cu tema Recuperarea prejudiciului infracţiunii. La seminar au participat 7
judecători, 9 procurori, precum şi 4 magistraţi-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
➢ În perioada 12-13 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, conferinţa cu tema Etică și deontologie profesională. La eveniment au participat 26 de
judecători, 2 procurori şi 6 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (4 din cadrul Ministerului
Justiţiei si 2 reprezentanţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie).
➢ În perioada 12-13 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, seminarul cu tema Tehnici de formare a adulților. La seminar au participat 12 judecători
şi 2 procurori.
➢ În perioada 16-17 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale Înaltei Curți de
Casație și Justiție și curților de apel. La eveniment au participat 22 de judecători, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție, precum şi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental pentru CEDO.
➢ În perioada 16-17 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, seminarul cu tema Managementul judiciar. La seminar au participat 18 judecători.
➢ În perioada 26-27 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, seminarul cu tema Dezvoltare personală și programare neurolingvistică. La seminar au
participat 11 judecători.
➢ În perioada 26-27 octombrie 2023 s-a desfășurat, la București, seminarul cu tema Administrarea probatoriului în cauzele penale. La seminar au
participat 3 judecători, 11 procurori, precum şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din
cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat,
în perioada 1–31 octombrie 2023 au fost organizate 14 activități de formare, după cum urmează:
➢ În perioada 2-3 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Constanţa, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 16 procurori.
➢ În perioada 9-10 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Constanţa, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au
participat 19 judecători.
➢ În perioada 9-10 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Bacău, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 16 procurori.
➢ În perioada 12-13 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Alba Iulia, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 17 procurori.
➢ În perioada 16-17 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Braşov, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 12 procurori.
➢ În perioada 19-20 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Iaşi, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat
46 de judecători.
➢ În perioada 19-20 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Braşov, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au
participat 19 judecători.
➢ În perioada 19-20 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 10 procurori.
➢ În perioada 23-24 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Suceava, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 9 judecători.
➢ În perioada 23-24 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Târgu Mureş, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar
au participat 9 judecători.
➢ În perioada 26-27 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Cluj, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 15 procurori.
➢ În perioada 26-27 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Timişoara, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au
participat 23 de judecători.
➢ În perioada 30-31 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Oradea, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au
participat 32 de judecători.
➢ În perioada 30-31 octombrie 2023 s-a desfășurat, la Timișoara, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au
participat 18 procurori.
De asemenea, în perioada 1–31 octombrie 2023 au fost organizate, în format online, 7 întâlniri finale dedicate experților selectați în vederea participării la
activităţile organizate în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social
European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), după cum urmează:
➢ În data de 10 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experților selectați în vederea participării la seminarele cu tema Insolvența persoanei
juridice. La întâlnire au participat 4 experţi;
➢ În data de 11 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experților selectați în vederea participării la seminarele cu tema Metodologia actului
de justiție. La întâlnire au participat 3 experţi;
➢ În data de 20 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experţilor selectați în vederea participării la seminarele cu tema Combaterea
criminalității informatice. La întâlnire au participat 4 experţi;
➢ În data de 25 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experților selectați în vederea participării la seminarele cu tema Noul Cod civil și Noul
Cod de procedură civilă. La întâlnire au participat 5 experţi;
➢ În data de 30 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experților selectați în vederea participării la conferințele cu tema Etică și Deontologie.
La întâlnire au participat 3 experţi;
➢ În data de 30 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experților selectați în vederea participării la seminarele cu tema Etică și Deontologie.
La întâlnire au participat 2 experţi;
➢ În data de 31 octombrie 2023 a fost organizată întâlnirea finală a experților selectați în vederea participării la seminarele cu tema Management
judiciar. La întâlnire au participat 6 experţi.
În cadrul Proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție” în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în perioada 1–31 octombrie 2023 au fost organizate 4 activități de formare, după cum urmează:
➢ În perioada 10-11 octombrie 2023 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Tehnici de audiere a minorilor, cu accent pe specificul populației
de etnie romă, activitatea 2.1. La seminar au participat 17 judecători şi 7 procurori.
➢ În perioada 12-13 octombrie 2023 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Tehnici de audiere a minorilor, cu accent pe specificul populației
de etnie romă, activitatea 2.1. La seminar au participat 18 judecători şi 7 procurori.
➢ În perioada 19-20 octombrie 2023 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul în domeniul Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios
administrativ, activitatea 1.2. La seminar au participat 27 de judecători şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor
şi procurorilor din cadrul Inspecției Judiciare
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
➢ În perioada 19-20 octombrie 2023 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul în domeniul Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios
administrativ, activitatea 1.2. La seminar au participat 27 de judecători şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor din cadrul Inspecției Judiciare.
➢ În perioada 23-24 octombrie 2023 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Cooperare internaţională în materie penală, activitatea 1.5.2.
La seminar au participat 5 judecători, 13 procurori, precum şi 2 magistraţi-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În cadrul Programului de formare continuă 2023, în luna octombrie au fost organizate următoarele 4 activități de formare profesională continuă:
➢ În perioada 10-12 octombrie 2023 a fost organizat, la Poiana Braşov, seminarul cu tema Combaterea traficului de persoane. Seminarul este organizat
în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului proactiv al sistemului de justiție la traficul de persoane din România” derulat de către International Justice
Mission cu suportul Oficiului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Departamentului de Stat al S.U.A. La seminar au participat
13 judecători.
➢ În perioada 10-12 octombrie 2023, respectiv 11-13 octombrie 2023 s-au desfășurat, la Predeal, 2 sesiuni de formare cu tema Formarea judecătorilor
și magistraților privind standardele CEDO în domeniul nediscriminării privind persoanele LGBTI, organizate de Institutul Naţional al Magistraturii în colaborare
cu Asociaţia ACCEPT. La seminare au participat un număr de 15 şi, respectiv, de 18 judecători.
➢ În perioada 19-20 octombrie 2023 a fost organizat, la București, seminarul cu tema Combaterea discriminării. Infracțiunile motivate de ură. La seminar
au participat 9 judecători, 6 procurori, 4 reprezentanți ai personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor (1 de la Ministerul Justiției
și 3 de la INM), precum şi 3 reprezentanți ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. De asemenea, la eveniment au participat reprezentanți ai
Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ambasadei Germaniei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Fundației
Germane pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ), în calitate de speakeri.
➢ În perioada 24-26 octombrie 2023 a fost organizat, la Poiana Braşov, seminarul cu tema Combaterea traficului de persoane. Seminarul este organizat
în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului proactiv al sistemului de justiție la traficul de persoane din România” derulat de către International Justice
Mission cu suportul Oficiului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Departamentului de Stat al S.U.A. La seminar au participat
14 judecători.
De asemenea, în perioada 1-31 octombrie 2023 s-au desfășurat, în format față în față și online, cursuri de formare profesională pentru magistrații numiți
în temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor ca urmare a concursurilor de admitere în magistratură desfășurate în
perioada iulie 2022 – martie 2023 și octombrie 2022 – iunie 2023. Această etapă de pregătire a cuprins 7 cursuri online în domeniile drept civil şi procesual civil
– dreptul familiei, criminalistică, etică și organizare judiciară și CEDO, care au fost parcurse de un număr total de 127 judecători și 40 procurori, și un curs de
formare față în față în domeniile dreptului civil si dreptului procesual civil și dreptului penal și dreptului procesual penal, la care au participat 65 de judecători.
Nu în ultimul rând, în perioada 2 octombrie – 4 decembrie 2023 se desfăşoară, în format online, modulele de formare online cu tema Instrumente și bune
practici de comunicare pentru îmbunătățirea activității de relații publice a personalului din sistemul judiciar. Modulele se adresează judecătorilor, procurorilor,
purtătorilor de cuvânt de la instanțe și parchete, judecătorilor și procurorilor cu funcții de conducere, personalului din aparatul tehnic al INM, CSM, SNG, IJ și
MJ și formatorilor INM în domeniul comunicării. Fiecare modul este destinat unui număr de 30 de participanți.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor şi parchetelor
➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 1506/11.05.2023
a Secției pentru judecători a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 292 de candidați. În luna septembrie 2023 a avut loc evaluarea
candidaților. În ședința din 5.10.2023 Secția pentru judecători a CSM a validat rezultatele concursului.
➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 744/23.05.2023 a
Secției pentru procurori a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 174 de candidați. În luna septembrie 2023 a avut loc evaluarea
candidaților. Prin Hotărârea nr. 1337 din 24.10.2023 Secția pentru procurori a CSM a validat rezultatele concursului.
➢ concurs de admitere la INM – în perioada iulie 2023 – martie 2024, pentru ocuparea a 300 de locuri de auditor de justiție, precum și pentru ocuparea a
35 de posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. La concurs s-au înscris 1626 candidați. La data de 10.09.2023 a avut loc
prima probă a concursului, la care au participat 1569 de candidați și care a fost promovată de 662 de candidați. Pe 7-8.10.2023 au avut loc probele scrise de
verificare a cunoștințelor juridice, la care au participat 657 de candidați.
➢ concurs de admitere în magistratură – în perioada iulie 2023 – martie 2024, pentru ocuparea a 250 de posturi de judecător la judecătorii și 147 de posturi
de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, distinct de acestea fiind aprobată lista posturilor (50 de judecător și 39 de procuror) pentru care se poate
dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs. La concurs s-au înscris 1517 candidați. La data de 10.09.2023 a avut loc prima probă a concursului, la care
au participat 1440 de candidați și care a fost promovată de 800 de candidați. Pe 7-8.10.2023 au avut loc probele scrise de verificare a cunoștințelor juridice, la
care au participat 795 de candidați.
➢ concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor – în perioada 1 august – 22 noiembrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr.
1057/25.07.2023 a Secției pentru procurori a CSM, pentru ocuparea unui număr de 177 de funcții vacante de procuror general și prim-procuror de la parchetele
de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii. La concurs s-au înscris 113 candidați. În luna octombrie 2023 au avut loc primele 2
probe ale concursului/examenului: testarea psihologică, evaluarea capacității candidaților de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței
la stres, respectiv susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere.
➢ concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 1 septembrie – 14 decembrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr.
2088/24.08.2023 a Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 134 de funcții vacante de președinte la curțile de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecătorii și instanțe militare. La concurs s-au înscris 52 de candidați. În luna octombrie 2023 a avut loc prima probă a concursului/examenului:
testarea psihologică, evaluarea capacității candidaților de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres.
➢ examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari – în perioada 27 octombrie 2023 – 29 februarie 2024, aprobat prin Hotărârea nr.
158/26.10.2023.
4. Relații externe
În luna octombrie 2023, Institutul Naţional al Magistraturii a fost reprezentat, în calitate de membru al Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), la
următoarele evenimente:
➢ reuniunea anuală a punctelor naționale de contact din cadrul EJTN, organizată la Vilnius (Lituania), în data de 4 octombrie 2023 (participare online);
➢ reuniunea Grupului de lucru „Programe” al EJTN, organizată la Vilnius (Lituania), în perioada 5-6 octombrie 2023;
➢ Conferința Directorilor cu tema „Training judicial professionals in the attention to diversity” şi Adunarea Generală extraordinară a EJTN, desfășurate
la Madrid (Spania), în perioada 17-18 octombrie 2023;
➢ reuniunea Grupului de lucru „International Moot Court Event on Anti-Money Laundering”, organizată de Institutul Internațional de Justiție Penală și
Drepturile Omului din Siracuza, în perioada 17-19 octombrie 2023, la Siracuza (Italia);
➢ reuniunea Grupului de lucru „Program de schimb” al EJTN, organizată la Sofia (Bulgaria), în perioada 23-24 octombrie 2023 (participare online).
De asemenea, în perioada 25-26 octombrie 2023, doi formatori ai Institutului Național al Magistraturii au participat, în calitate de experți, la seminarul
EJTN „EU Preliminary Ruling Procedure”, organizat la sediul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din Luxemburg.
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
Biroul de Informare Publică și Relații Mass Media
Consiliul Superior al Magistraturii
În cadrul programului de relații externe aprobat pentru anul 2023, INM a găzduit, în perioada de referinţă, următoarele evenimente organizate de Academia
de Drept European de la Trier (ERA):
➢ seminarul cu tema „Application of EU law, preliminary ruling procedure and fundamental rights”, organizat, în perioada 16-17 octombrie 2023, în
cadrul proiectului „Advanced Training in EU Law for Court Coordinators: 2 nd Edition” co-finanțat prin Programul “Justiție” al Uniunii Europene (2021-2027)
şi în care INM are calitatea de partener asociat fără contribuţie financiară;
➢ seminarul cu tema ”Towards a more proactive intelligence-led approach to preventing fraud affecting the EU financial interests”, organizat, în perioada
23-24 octombrie 2023, în cadrul proiectului „Preventing and detecting fraud: Special toolkits of (new) investigation techniques to better protect the EU
financial interests” finanțat în cadrul Cererii de Proiecte OLAF Anti-Fraud Call 2021 şi în care INM are calitatea de partener asociat fără contribuţie financiară.
În cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și procurorilor din
Republica Moldova”, implementat cu sprijinul RoAid, în perioada 23-25 octombrie 2023, s-au desfășurat două stagii pentru judecători şi procurori în funcţie din
Republica Moldova. Astfel, 6 judecători au efectuat stagiul în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, Tribunalului Bucureşti şi Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, iar un
procuror, în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Stagiile organizate au prilejuit discuții cu magistrații români din cadrul instanței/parchetului,
participarea la ședințe de judecată, studiul de dosare, precum și cunoașterea activității compartimentelor auxiliare din cadrul instanțelor/parchetelor.
Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În luna octombrie 2023 a continuat activitatea de formare inițială pentru promoția 2023-2024, durata de școlarizare fiind de 6 luni, respectiv 11
septembrie 2023 – 11 martie 2024.
Planul de învăţământ este conceput în mod distinct, în funcţie de specializarea grefierilor, care impune şi desfăşurarea activităţii de formare iniţială a
acestora în mod diferenţiat, pentru instanţe, respectiv pentru parchete. În planul de învățământ, cel mai mare număr de ore este alocat disciplinelor
fundamentale: Procedură civilă şi Procedură penală (instanțe), Urmărire penală și Informatică aplicată (Windows, Word, Excel, ECRIS, Statistică -parchete).
Planul de învățământ cuprinde și alte discipline esențiale în pregătirea viitorilor grefieri, precum Informatică aplicată (Windows, Word, ECRIS, Statistică),
Registratură, grefă și arhivă (parchete), Dactilografie, Managementul activității grefierului, Cooperare judiciară internațională, Dreptul Uniunii Europene sau
Drepturile omului în procesul civil și penal. Activitatea de formare a cursanților vizează și componenta non juridică, în cadrul disciplinelor Deontologie şi Abilităţi
non juridice.
Începând cu data de 30 octombrie 2023, pentru o perioadă de 2 săptămâni, s-a desfășurat prima etapă a stagiului practic al cursanților în instanțe și
parchete, potrivit programului stabilit şi comunicat instanţelor judecătoreşti şi parchetelor. Stagiul de practică se desfășoară sub coordonarea îndrumătorilor
de stagiu din instanțe și parchete și constă în pregătirea practică aplicată, aptă să ajute viitorii grefieri în îndeplinirea atribuţiilor care le vor reveni în instanţe şi
parchete.
În luna octombrie 2023, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat 12 acțiuni de formare profesională de tip seminar
față în față, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și
parchetelor de pe lângă acestea. Aceste seminare fac parte din proiectul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare,
cod SIPOCA 1156, cod MySMIS 152441 și au vizat următoarele tematici: Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în materie execuțional – civilă
– Craiova; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în faza urmăririi penale – Constanța; Aspecte
jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă – Craiova; Strategii unitare de lucru privind
înregistrarea și arhivarea documentelor – Constanța; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de
carieră – Craiova; Strategii unitare de lucru privind înregistrarea și arhivarea documentelor – Bârlad; Atitudini și comportamente etice în activitatea profesională.
Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Bârlad; Dezvoltare personală și profesională prin stimularea inteligenței emoționale – Craiova;
Management judiciar – Alba Iulia; Strategii unitare de lucru privind gestionarea informațiilor clasificate – Constanța; Atitudini și comportamente etice în
activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Alba Iulia; Dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare organizațională
eficiente – Constanța. În total, la aceste acțiuni de formare au participat 239 grefieri.
De asemenea, în perioada de referință, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat 4 acțiuni de formare profesională
de tip descentralizat, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor
judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. Aceste seminare fac parte din proiectul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și
judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, cod MySMIS 152441 și au vizat următoarele tematici: Atitudini și comportamente etice în activitatea profesională. Aspecte
jurisprudențiale privind abaterile disciplinare – Tribunalul Sibiu; Atitudini și comportamente etice în activitatea profesională. Aspecte jurisprudențiale privind
abaterile disciplinare – Curtea de Apel Cluj; Dezvoltare personală și profesională prin stimularea inteligenței emoționale – Curtea de Apel București; Strategii
unitare de lucru privind înregistrarea și arhivarea documentelor – Curtea de Apel Iași. În total, la aceste acțiuni de formare au participat 94 grefieri.
În luna octombrie, pe platforma de formare a Școlii Naționale de Grefieri s-a încărcat un material didactic de tipul unei prezentări video la disciplina
Drept procesual penal – parchete, având ca temă Termenele procedurale în cursul urmăririi penale – material video elaborat în cadrul Activităţii nr. 3,
subactivitatea 3.1. a proiectului FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441,
finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna octombrie 2023, implementarea proiectului cu titlul
FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative si judiciare unitare, Cod MySMIS 152441, cod SIPOCA 1156. În perioada raportată au fost
centralizate informațiile și documentele și a fost întocmită și încărcată în sistemul Mysmis, modulul Implementare, Cererea de rambursare nr. 7, Raportul de
progres aferent cererii de rambursare nr. 7, precum și celelalte documente justificative.
În luna octombrie 2023 a fost declanșată o procedură suplimentară de selecție pentru seminarul ce va avea loc în perioada 7-8 decembrie 2023 la
Trier, Germania, în cadrul proiectului Training court staff and bailiffs in cross-border civil and criminal law procedures, Acord de finanţare nr. 101089604. Pentru
această acțiune de formare au fost alocate 3 locuri suplimentare pentru grefierii români.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, cu sprijinul Departamentului de formare a formatorilor, în perioada de
referință a continuat derularea procedurii de selecție pentru ocuparea a trei posturi de personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri.
În luna octombrie 2023, în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, s-a finalizat procedura de alegere a unui reprezentant al personalului de instruire în
Consiliul de conducere al Școlii.
* * *
i
i

l
p
Infoletter CSM
Nr. 10/2023, octombrie 2023
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei”
www.csm1909.ro – Informaţii oficiale despre CSM
www.csm1909.ro/infoletter – Infoletter – buletin informativ oficial cu apariţie lunară
i
i

l
p
i
i

l
p

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*